เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.กำหนดการและเงื่อนไขการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561(ด่วนที่สุด)
  กำหนดการและเงื่อนไขการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ TCAS 1/1 Portfolio
• ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบ TCAS 1/1 Portfolio(นักกีฬาและศิลปการแสดง)
• แจ้งประกาศ ทปอ. เรื่องการคัดเลือกระบบ TCAS ในปีการศึกษา 2561
• กำหนดการรับสมัคร (ระบบใหม่ TCAS)
• รายละเอียดการรับสมัคร (ระบบใหม่ TCAS)เงื่อนไขเฉพาะผู้สมัครใช้วุฒิ ม.6 เท่านั้น
• แบบสรุปแฟ้มสะสมงานเพื่อประกอบการสมัครเข้าศึกษาต่อระบบ TCAS รอบที่ 1 และ ช่องทางการจัดส่งแฟ้มสะสมงานทางไปรษณีย์


• รายละเอียดการรับสมัครกรณีพิเศษ (โควตา)
เงื่อนไขเฉพาะผู้สมัครใช้วุฒิ ปวช. และ ปวส.เท่านั้น• รายละเอียดการรับสมัครกรณีพิเศษ (โควตา)
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับ ปวช. เท่านั้น
 ประกาศโดย   รับสมัครนักศึกษา   วันที่ประกาศ   7 ตุลาคม 2560
 2.คู่มือการสมัครออนไลน์(ด่วนที่สุด)
 คู่มือการสมัครออนไลน์ ผ่านระบบรับสมัครออนไลน์
 ประกาศโดย   รับสมัครนักศึกษา   วันที่ประกาศ   6 ตุลาคม 2560
  
Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2017   Contact Staff : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน