เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.

แจ้งเรื่องพิมพ์ใบชำระเงินผ่านธนาคาร

(ด่วนที่สุด)
 

แจ้งผู้ที่ยังชำระเงินผ่านธนาคารไม่ได้ ขณะนี้ทาง
มหาวิทยาลัยฯได้มีการแก้ไขใบชำระเงินผ่านธนาคารแล้ว จึงให้ผู้ที่รายงานตัวและชำระเงินผ่านธนาคาร
ทุกคน(ประกาศผลเพิ่มเติม คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ระดับ ปวช.)ให้ทำการพิมพ์ใบชำระเงินผ่านธนาคาร
ใหม่อีกครั้ง
และนำใบชำระเงินไปชำระเงินผ่านธนาคาร

 ประกาศโดย   รับสมัครนักศึกษา   วันที่ประกาศ   7 ธันวาคม 2559
 2.ประกาศรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560(ด่วนที่สุด)
 • ประกาศรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 15 มีนาคม 2560
 ประกาศโดย   รับสมัครนักศึกษา   วันที่ประกาศ   2 ธันวาคม 2559
 3.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก(เพิ่มเติม ป.ตรี) ประเภทโควตา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560(ด่วนที่สุด)
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก(เพิ่มเติม) ประเภทโควตา ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
• ประกาศรายชื่อเพิ่มเติม(คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับ ป.ตรี)
• ตรวจสอบรายชื่อและรหัสนักศึกษา(ป.ตรี)
• ขั้นตอนการรายงานตัวผ่านระบบ(ป.ตรี)
หากไม่สามารถชำระเงินผ่านธนาคารได้ภายในวันที่ 15 ธ.ค. นี้
สามารถนำใบมาชำระเงินได้ในวันรายงานตัว
 ประกาศโดย   รับสมัครนักศึกษา   วันที่ประกาศ   1 ธันวาคม 2559
 4.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2560(ด่วนที่สุด)
 

• ตรวจสอบรายชื่อ(ปวช.)
• ตรวจสอบรหัสนักศึกษา(ปวช.)
• ขั้นตอนการรายงานตัว(ปวช.)


ให้ผู้ที่มีรายชื่อประกาศผ่านคัดเลือกทุกคน เข้ารายงานตัวผ่านระบบและชำระเงิน
ค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ถึง วันที่ 15 ธันวาคม 2559
 ประกาศโดย   รับสมัครนักศึกษา   วันที่ประกาศ   28 พฤศจิกายน 2559
  
Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2016   Contact Staff : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน