เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.ประกาศเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษา ปวช. และ ปวส. เข้าศึกษาต่อ ป.ตรี ประเภทรับตรง(ด่วนที่สุด)
 

 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   18 มกราคม 2561
 2.กำหนดการและเงื่อนไขการรับสมัครนักศึกษา ม.6 เข้าศึกษาต่อปริญญาตรี(TCAS) ประจำปีการศึกษา 2561(ด่วนที่สุด)
 
 ประกาศโดย   รับสมัครนักศึกษา   วันที่ประกาศ   7 ธันวาคม 2560
 3.กำหนดการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อใน ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2561(ด่วนที่สุด)
 
• รายละเอียดการรับสมัครประเภท รับตรง
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาในระดับ ปวช. เท่านั้น

• กำหนดการรับสมัครระดับ ปวช. ประเภทรับตรง
 ประกาศโดย   รับสมัครนักศึกษา   วันที่ประกาศ   4 ธันวาคม 2560
 4.ประกาศรับสมัครนักศึกษา ระดับ บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561(ด่วนที่สุด)
 ประกาศรับสมัครนักศึกษา ระดับ บัณฑิตศึกษา(ปริญญาโท ,ปริญญาเอก) ประจำปีการศึกษา 2561
 ประกาศโดย   รับสมัครนักศึกษา   วันที่ประกาศ   28 พฤศจิกายน 2560
  
Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2018   Contact Staff : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน