เมนูหลัก

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
ประเภท
 เลือก    เพื่อแสดงเงื่อนไขการรับเข้าศึกษา (หากวุฒิการศึกษาไม่ตรงกับสาขาวิชาที่เลือก จะถือเป็นโมฆะ)
  หลักสูตรปีการศึกษาช่วงวันที่เปิดรับสมัครช่วงวันประกาศสถานที่สอบสมัครแล้ว
  โควตา (นักศึกษาพิการ)   
  ศิลปศาสตร์   
   H-30103 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี)(ภาคปกติ)  1/256628 ธ.ค. 2565 - 22 ก.พ. 2566
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
โควตา ปวช.ทุกสาขาวิชา

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ(ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)200.00 บาท
   H-30104 : ภาษาไทยประยุกต์เพื่ออาชีพและนวัตกรรมการสื่อสาร (4 ปี ภาคปกติ)  1/256628 ธ.ค. 2565 - 22 ก.พ. 2566
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
ปวช.ทุกสาขาวิชา

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ(ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)200.00 บาท
  วิศวกรรมศาสตร์   
   H-30447 : วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (4 ปี ภาคปกติ)  1/256628 ธ.ค. 2565 - 22 ก.พ. 2566
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
ปวช.ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ(ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)200.00 บาท
  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม   
   H-30501 : เครื่องกล (4 ปี)(ภาคปกติ)  1/256628 ธ.ค. 2565 - 22 ก.พ. 25661
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์,ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อมโลหะ, ช่างไฟฟ้ากำลัง, ช่างอิเล็กทรอนิกส์, ช่างก่อสร้าง, ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน, สถาปัตยกรรม, สำรวจ, ช่างเขียนแบบเครื่องกล, ช่างซ่อมบำรุง, ช่างพิมพ์, ช่างขึ้นรูปพลาสติก, เทคนิคแว่นตาและเลนส์, ช่างต่อเรือ, โทรคมนาคม, โยธา, อุตสาหกรรมยาง, แมคคาทรอนิกส์, เทคนิคคอมพิวเตอร์, อุตสาหกรรมฟอกหนัง
และช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ หรือเทียบเท่า หรือ สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้องทางด้านเครื่องกลหรือยานยนต์

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ(ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)200.00 บาท
   H-30502 : อุตสาหการ (4 ปี)(ภาคปกติ)  1/256628 ธ.ค. 2565 - 22 ก.พ. 2566
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อมโลหะ, ช่างไฟฟ้ากำลัง, ช่างอิเล็กทรอนิกส์, ช่างก่อสร้าง, ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน, สถาปัตยกรรม, สำรวจ, ช่างเขียนแบบเครื่องกล, ช่างซ่อมบำรุง, ช่างพิมพ์, ช่างขึ้นรูปพลาสติก, เทคนิคแว่นตาและเลนส์,ช่างต่อเรือ, โทรคมนาคม, โยธา, อุตสาหกรรมยาง, แมคคาทรอนิกส์,เทคนิคคอมพิวเตอร์, อุตสาหกรรมฟอกหนัง และช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ หรือเทียบเท่า หรือ สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ทางด้านอุตสาหการ โดยการเทียบโอนผลการเรียน

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ(ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)200.00 บาท
   H-30503 : คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (4 ปี)(ภาคปกติ)  1/256628 ธ.ค. 2565 - 22 ก.พ. 2566
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
2. กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
รายละเอียดที่เปิดรับตามข้อ 1 และข้อ 2 หรือเทียบเท่า ดังนี้
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชา ดังนี้
ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมโลหะ ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างก่อสร้าง
ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน สถาปัตยกรรม สำรวจ ช่างเขียนแบบเครื่องกล ช่างซ่อมบำรุง
ช่างพิมพ์ ช่างขึ้นรูปพลาสติก เทคนิคแว่นตาและเลนส์ ช่างต่อเรือ ช่างโทรคมนาคม โยธา
อุตสาหกรรมยาง เมคคาทรอนิกส์ ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีฟอกหนัง ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ ช่างเครื่องมือวัดและควบคุม ช่างซ่อมบำรุง หรือเทียบเท่า
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ(ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)200.00 บาท
  อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น   
   H-30601 : เทคโนโลยีเสื้อผ้าและการจัดการธุรกิจแฟชั่น (4 ปี ภาคปกติ)  1/256628 ธ.ค. 2565 - 22 ก.พ. 2566
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ(ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)200.00 บาท
   H-30603 : ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ - ออกแบบแฟชั่น (4 ปี ภาคปกติ)  1/256628 ธ.ค. 2565 - 22 ก.พ. 2566
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ(ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)200.00 บาท
   H-30604 : ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ - ออกแบบผลิตภัณฑ์ (4 ปี ภาคปกติ)  1/256628 ธ.ค. 2565 - 22 ก.พ. 2566
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ(ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)200.00 บาท
   H-30606 : นวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (4 ปี ภาคปกติ)  1/256628 ธ.ค. 2565 - 22 ก.พ. 2566
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ(ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)200.00 บาท
  เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์   
   H-30702 : อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)  1/256628 ธ.ค. 2565 - 22 ก.พ. 2566
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
โควตา ปวช.ทุกสาขาวิชา ทุกแผนการเรียน

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ(ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)200.00 บาท
   H-30703 : อุตสาหกรรมการบริการอาหาร (4 ปี ภาคปกติ)  1/256628 ธ.ค. 2565 - 22 ก.พ. 2566
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
โควตา ปวช.ทุกสาขาวิชา

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ(ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)200.00 บาท
   H-30707 : เทคโนโลยีอาหาร (4 ปี)(ภาคปกติ)  1/256628 ธ.ค. 2565 - 22 ก.พ. 2566
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
2. กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
รายละเอียดที่เปิดรับตามข้อ 1 และข้อ 2 ดังนี้
ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร
ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานการแปรรูปอาหาร

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ(ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)200.00 บาท
   H-30712 : ออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า (4 ปี)(ภาคปกติ)  1/256628 ธ.ค. 2565 - 22 ก.พ. 2566
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
โควตา ปวช.ทุกสาขาวิชา

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ(ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)200.00 บาท
   H-30714 : คหกรรมศาสตร์ (4 ปี)(ภาคปกปติ)  1/256628 ธ.ค. 2565 - 22 ก.พ. 2566
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
โควตา ปวช.ทุกสาขาวิชา

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ(ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)200.00 บาท
  สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ   
   H-30901 : การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (4 ปี ภาคปกติ)  1/256628 ธ.ค. 2565 - 22 ก.พ. 2566
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
ปวช.ทุกสาขาวิชา

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ(ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)200.00 บาท
   H-30902 : การออกแบบบรรจุภัณฑ์และเทคโนโลยีการพิมพ์ (4 ปี ภาคปกติ)(ภาคปกติ)  1/256628 ธ.ค. 2565 - 22 ก.พ. 2566
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
ปวช.ทุกสาขาวิชา

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ(ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)200.00 บาท
   H-30903 : สถาปัตยกรรม (5 ปี ภาคปกติ)  1/256628 ธ.ค. 2565 - 22 ก.พ. 2566
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ(ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)200.00 บาท
  
มีข้อคำถามหรือปัญหาในการสมัคร ติดต่อสอบถาม | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน