เมนูหลัก

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
ประเภท
 เลือก    เพื่อแสดงเงื่อนไขการรับเข้าศึกษา (หากวุฒิการศึกษาไม่ตรงกับสาขาวิชาที่เลือก จะถือเป็นโมฆะ)
  สาขาวิชาปีการศึกษาช่วงวันที่เปิดรับสมัครช่วงวันประกาศสถานที่สอบช่วงวันประกาศผลการคัดเลือกสมัครแล้ว
  โควตา.ปวช ใช้วุฒิ ม.3 สมัครเข้า   
  อุตสาหกรรม   
   10401 : ช่างยนต์  1/25629 ต.ค. - 5 พ.ย. 2561
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
ใช้วุฒิ ม.3 ในการสมัครเข้าศึกษา และมีเกรดเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.75

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ(ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)200.00 บาท
   10402 : ช่างกลโรงงาน  1/25629 ต.ค. - 5 พ.ย. 2561
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
ใช้วุฒิ ม.3 ในการสมัครเข้าศึกษา และมีเกรดเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.75

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ(ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)200.00 บาท
   10404 : ช่างไฟฟ้ากำลัง  1/25629 ต.ค. - 5 พ.ย. 25612
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
ใช้วุฒิ ม.3 ในการสมัครเข้าศึกษา และมีเกรดเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.75

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ(ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)200.00 บาท
   10405 : ช่างอิเล็กทรอนิกส์  1/25629 ต.ค. - 5 พ.ย. 25613
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
ใช้วุฒิ ม.3 ในการสมัครเข้าศึกษา และมีเกรดเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.75

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ(ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)200.00 บาท
  พาณิชยกรรม   
   10301 : การบัญชี  1/25629 ต.ค. - 5 พ.ย. 25614
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
ใช้วุฒิ ม.3 ในการสมัครเข้าศึกษา และมีเกรดเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 3.00

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ(ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)200.00 บาท
  
Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2018   Contact Staff : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน