เมนูหลัก

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
ประเภท
 เลือก    เพื่อแสดงเงื่อนไขการรับเข้าศึกษา (หากวุฒิการศึกษาไม่ตรงกับสาขาวิชาที่เลือก จะถือเป็นโมฆะ)
  สาขาวิชาปีการศึกษาช่วงวันที่เปิดรับสมัครช่วงวันประกาศสถานที่สอบช่วงวันประกาศผลการคัดเลือกสมัครแล้ว
  2. TCAS_Quota(มัธยมปลาย)   
  ศิลปศาสตร์   
   19401010102 : การท่องเที่ยว (4 ปี ภาคปกติ)  1/25611 ธ.ค. 2560 - 20 มี.ค. 25611
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
1. ใช้คะแนน GAT/PAT
2. สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ(ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)400.00 บาท
   19401020102 : การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)  1/25611 ธ.ค. 2560 - 20 มี.ค. 256110
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
1. ใช้คะแนน GAT/PAT
2. สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ(ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)400.00 บาท
   19401030102 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี ภาคปกติ)  1/25611 ธ.ค. 2560 - 20 มี.ค. 256111
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
1. ใช้คะแนน GAT/PAT
2. สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ(ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)400.00 บาท
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
   19402010102 : วิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)  1/25611 ธ.ค. 2560 - 20 มี.ค. 25613
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
1. ใช้คะแนน GAT/PAT
2. สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ(ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)400.00 บาท
   19402020102 : วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (4 ปี ภาคปกติ)  1/25611 ธ.ค. 2560 - 20 มี.ค. 2561
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
1. ใช้คะแนน GAT/PAT
2. สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ(ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)400.00 บาท
   19402030102 : วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม (4 ปี ภาคปกติ)  1/25611 ธ.ค. 2560 - 20 มี.ค. 2561
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
1. ใช้คะแนน GAT/PAT
2. สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ(ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)400.00 บาท
  บริหารธุรกิจ   
   19403010102 : การบัญชี (4 ปี ภาคปกติ)  1/25611 ธ.ค. 2560 - 20 มี.ค. 256126
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
1. ใช้คะแนน GAT/PAT (รหัส 71)
2. สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ(ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)400.00 บาท
   19403020102 : การจัดการ-การจัดการทั่วไป (4 ปี ภาคปกติ)  1/25611 ธ.ค. 2560 - 20 มี.ค. 256111
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
1. ใช้คะแนน GAT/PAT (รหัส 71)
2. สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ(ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)400.00 บาท
   19403020202 : การจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (4 ปี ภาคปกติ)  1/25611 ธ.ค. 2560 - 20 มี.ค. 25614
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
1. ใช้คะแนน GAT/PAT (รหัส 71)
2. สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ(ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)400.00 บาท
   19403020302 : การจัดการ-การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (4 ปี ภาคปกติ)  1/25611 ธ.ค. 2560 - 20 มี.ค. 25617
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
1. ใช้คะแนน GAT/PAT (รหัส 71)
2. สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ(ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)400.00 บาท
   19403030102 : การตลาด-การบริหารการตลาด (4 ปี ภาคปกติ)  1/25611 ธ.ค. 2560 - 20 มี.ค. 25619
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
1. ใช้คะแนน GAT/PAT (รหัส 71)
2. สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ(ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)400.00 บาท
   19403030202 : การตลาด-การสื่อสารการตลาด (4 ปี ภาคปกติ)  1/25611 ธ.ค. 2560 - 20 มี.ค. 2561
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
1. ใช้คะแนน GAT/PAT (รหัส 71)
2. สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ(ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)400.00 บาท
   19403040102 : การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)  1/25611 ธ.ค. 2560 - 20 มี.ค. 25614
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
1. ใช้คะแนน GAT/PAT (รหัส 71)
2. สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ(ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)400.00 บาท
   19403040202 : การเงิน-เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล  1/25611 ธ.ค. 2560 - 20 มี.ค. 2561
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
1. ใช้คะแนน GAT/PAT (รหัส 71)
2. สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ(ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)400.00 บาท
   19403050102 : ภาษาอังกฤษธุรกิจ( 4 ปี ภาคปกติ)  1/25611 ธ.ค. 2560 - 20 มี.ค. 25611
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
1. ใช้คะแนน GAT/PAT (รหัส 71)
2. สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ(ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)400.00 บาท
   19403060102 : ระบบสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์) (4 ปี ภาคปกติ)  1/25611 ธ.ค. 2560 - 20 มี.ค. 25611
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
1. ใช้คะแนน GAT/PAT (รหัส 71)
2. สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ(ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)400.00 บาท
   19403070102 : ธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) (4 ปี ภาคสมทบ)  1/25611 ธ.ค. 2560 - 20 มี.ค. 25611
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
1. ใช้คะแนน GAT/PAT (รหัส 71)
2. สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ(ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)400.00 บาท
  วิศวกรรมศาสตร์   
   19404010102 : วิศวกรรมเครื่องกล (4 ปี ภาคปกติ)  1/25611 ธ.ค. 2560 - 20 มี.ค. 25614
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
1. ใช้คะแนน GAT (รหัส 72)/ PAT (รหัส 73)
2. สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ(ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)400.00 บาท
   19404010202 : วิศวกรรมเครื่องกล (4 ปี ภาคสมทบ)  1/25611 ธ.ค. 2560 - 20 มี.ค. 2561
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
1. ใช้คะแนน GAT (รหัส 72)/ PAT (รหัส 73)
2. สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ(ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)400.00 บาท
   19404020102 : วิศวกรรมอุตสาหการ (4 ปี ภาคปกติ)  1/25611 ธ.ค. 2560 - 20 มี.ค. 2561
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
1. ใช้คะแนน GAT (รหัส 72)/ PAT (รหัส 73)
2. สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ(ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)400.00 บาท
   19404030102 : วิศวกรรมไฟฟ้า (4 ปี ภาคปกติ)  1/25611 ธ.ค. 2560 - 20 มี.ค. 25614
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
1. ใช้คะแนน GAT (รหัส 72)/ PAT (รหัส 73)
2. สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ(ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)400.00 บาท
   19404030202 : วิศวกรรมไฟฟ้า (4 ปี ภาคสมทบ)  1/25611 ธ.ค. 2560 - 20 มี.ค. 2561
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
1. ใช้คะแนน GAT (รหัส 72)/ PAT (รหัส 73)
2. สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ(ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)400.00 บาท
   19404040102 : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (4 ปี ภาคปกติ)  1/25611 ธ.ค. 2560 - 20 มี.ค. 2561
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
1. ใช้คะแนน GAT (รหัส 72)/ PAT (รหัส 73)
2. สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ(ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)400.00 บาท
   19404050102 : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)  1/25611 ธ.ค. 2560 - 20 มี.ค. 25611
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
1. ใช้คะแนน GAT (รหัส 72)/ PAT (รหัส 73)
2. สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ(ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)400.00 บาท
   19404070102 : วิศวกรรมโยธา (4 ปี ภาคปกติ)  1/25611 ธ.ค. 2560 - 20 มี.ค. 25612
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
1. ใช้คะแนน GAT (รหัส 72)/ PAT (รหัส 73)
2. สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ(ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)400.00 บาท
   19404090102 : วิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ (4 ปี ภาคปกติ)  1/25611 ธ.ค. 2560 - 20 มี.ค. 25612
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
1. ใช้คะแนน GAT (รหัส 72)/ PAT (รหัส 73)
2. สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ(ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)400.00 บาท
   19404100102 : วิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ (4 ปี ภาคปกติ)  1/25611 ธ.ค. 2560 - 20 มี.ค. 2561
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
1. ใช้คะแนน GAT (รหัส 72)/ PAT (รหัส 73)
2. สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ(ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)400.00 บาท
   19404110102 : วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ (4 ปี ภาคปกติ)  1/25611 ธ.ค. 2560 - 20 มี.ค. 25611
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
1. ใช้คะแนน GAT (รหัส 72)/ PAT (รหัส 73)
2. สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ(ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)400.00 บาท
  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม   
   19405010102 : วิศวกรรมเครื่องกล - เครื่องกล (5 ปี ภาคปกติ)  1/25611 ธ.ค. 2560 - 20 มี.ค. 2561
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
1. ใช้คะแนน GAT (รหัส 72)/ PAT (รหัส 73)
2. สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ(ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)400.00 บาท
   19405010202 : วิศวกรรมเครื่องกล - อุตสาหการ (5 ปี ภาคปกติ)  1/25611 ธ.ค. 2560 - 20 มี.ค. 25611
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
1. ใช้คะแนน GAT (รหัส 72)/ PAT (รหัส 73)
2. สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ(ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)400.00 บาท
   19405020102 : วิศวกรรมไฟฟ้า - ไฟฟ้ากำลัง (5 ปี ภาคปกติ)  1/25611 ธ.ค. 2560 - 20 มี.ค. 2561
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
1. ใช้คะแนน GAT (รหัส 72)/ PAT (รหัส 73)
2. สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ(ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)400.00 บาท
   19405020202 : วิศวกรรมไฟฟ้า - คอมพิวเตอร์ (5 ปี ภาคปกติ)  1/25611 ธ.ค. 2560 - 20 มี.ค. 25611
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
1. ใช้คะแนน GAT (รหัส 72)/ PAT (รหัส 73)
2. สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ(ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)400.00 บาท
   19405020302 : วิศวกรรมไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (5 ปี ภาคปกติ)  1/25611 ธ.ค. 2560 - 20 มี.ค. 2561
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
1. ใช้คะแนน GAT (รหัส 72)/ PAT (รหัส 73)
2. สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ(ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)400.00 บาท
  อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น   
   19406010102 : เทคโนโลยีเสื้อผ้า (4 ปี ภาคปกติ)  1/25611 ธ.ค. 2560 - 20 มี.ค. 25611
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
1. ใช้คะแนน O-Net
2. ใช้ GAT
3. สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ(ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)400.00 บาท
   19406030102 : ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (4 ปี ภาคปกติ)  1/25611 ธ.ค. 2560 - 20 มี.ค. 25613
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
1. ใช้คะแนน O-Net
2. ใช้ GAT
3. สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ(ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)400.00 บาท
   19406040102 : ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (4 ปี ภาคปกติ)  1/25611 ธ.ค. 2560 - 20 มี.ค. 2561
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
1. ใช้คะแนน O-Net
2. ใช้ GAT
3. สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ(ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)400.00 บาท
   19406050102 : นวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (4 ปี ภาคปกติ)  1/25611 ธ.ค. 2560 - 20 มี.ค. 25611
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
1. ใช้คะแนน O-Net
2. ใช้ GAT
3. สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ(ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)400.00 บาท
  เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์   
   19407010102 : ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย (4 ปี ภาคปกติ)  1/25611 ธ.ค. 2560 - 20 มี.ค. 25611
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
1. ใช้คะแนน GAT/PAT (รหัส 76)
2. สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ(ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)400.00 บาท
   19407020102 : อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)  1/25611 ธ.ค. 2560 - 20 มี.ค. 256113
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
1. ใช้คะแนน GAT/PAT (รหัส 71,72)
2. สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ(ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)400.00 บาท
   19407030102 : อุตสาหกรรมการบริการอาหาร (4 ปี ภาคปกติ)  1/25611 ธ.ค. 2560 - 20 มี.ค. 25615
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
1. ใช้คะแนน GAT/PAT (รหัส 71,72)
2. สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ(ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)400.00 บาท
   19407040102 : การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ (4 ปี ภาคปกติ)  1/25611 ธ.ค. 2560 - 20 มี.ค. 25615
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
1. ใช้คะแนน GAT/PAT (รหัส 76)
2. สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ(ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)400.00 บาท
   19407050102 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (4 ปี ภาคปกติ)  1/25611 ธ.ค. 2560 - 20 มี.ค. 25611
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
1. ใช้คะแนน GAT/PAT (รหัส 71,72)
2. สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ(ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)400.00 บาท
  เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน   
   19408010102 : เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)  1/25611 ธ.ค. 2560 - 20 มี.ค. 256113
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
1. ใช้คะแนน GAT/PAT
2. สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ(ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)400.00 บาท
  สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ   
   19409010202 : การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (4 ปี ภาคปกติ)  1/25611 ธ.ค. 2560 - 20 มี.ค. 25611
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
1. ใช้คะแนน GAT/PAT (รหัส 76)
2. สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ(ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)400.00 บาท
   19409020202 : การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (4 ปี ภาคปกติ)  1/25611 ธ.ค. 2560 - 20 มี.ค. 2561
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
1. ใช้คะแนน GAT/PAT (รหัส 76)
2. สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ(ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)400.00 บาท
   19409030202 : สถาปัตยกรรม (5 ปี ปกติ)  1/25611 ธ.ค. 2560 - 20 มี.ค. 25611
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
1. ใช้คะแนน GAT/PAT (รหัส 74)
2. สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ(ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)400.00 บาท
  
Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2018   Contact Staff : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน