เมนูหลัก

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
ประเภท
 เลือก    เพื่อแสดงเงื่อนไขการรับเข้าศึกษา (หากวุฒิการศึกษาไม่ตรงกับสาขาวิชาที่เลือก จะถือเป็นโมฆะ)
  สาขาวิชาปีการศึกษาช่วงวันที่เปิดรับสมัครช่วงวันประกาศสถานที่สอบช่วงวันประกาศผลการคัดเลือกสมัครแล้ว
  โควตา ปวช   
  อุตสาหกรรม   
   10401 : ช่างยนต์  1/256315 ก.ย. - 15 พ.ย. 256215 ก.ย. - 23 พ.ย. 2562
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ(ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)200.00 บาท
   10402 : ช่างกลโรงงาน  1/256315 ก.ย. - 15 พ.ย. 256215 ก.ย. - 23 พ.ย. 25624
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ(ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)200.00 บาท
   10404 : ช่างไฟฟ้ากำลัง  1/256315 ก.ย. - 15 พ.ย. 256215 ก.ย. - 23 พ.ย. 25622
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ(ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)200.00 บาท
   10405 : ช่างอิเล็กทรอนิกส์  1/256315 ก.ย. - 15 พ.ย. 256215 ก.ย. - 23 พ.ย. 2562
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ(ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)200.00 บาท
  พาณิชยกรรม   
   10301 : การบัญชี  1/256315 ก.ย. - 15 พ.ย. 256215 ก.ย. - 23 พ.ย. 25623
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
โควตา ปวช พานิชยกรรม วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่า GPA 3.00 ขึ้นไป

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ(ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)200.00 บาท
  
Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2019   Contact Staff : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน