เมนูหลัก

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
ประเภท
 เลือก    เพื่อแสดงเงื่อนไขการรับเข้าศึกษา (หากวุฒิการศึกษาไม่ตรงกับสาขาวิชาที่เลือก จะถือเป็นโมฆะ)
  สาขาวิชาปีการศึกษาช่วงวันที่เปิดรับสมัครช่วงวันประกาศสถานที่สอบช่วงวันประกาศผลการคัดเลือกสมัครแล้ว
  รับตรง ปริญญาเอก   
  บริหารธุรกิจ   
   60301 : บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  2/25631 ส.ค. - 3 พ.ย. 25632
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาทั้งในหรือต่างประเทศ ตามที่สำนักงาน ก.พ. ให้การรับรอง
- มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบริหารธุรกิจและคุณสมบัติอื่น โดยให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
- มีผลการสอบภาษาอังกฤษ โดยผลการสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันประกาศผลสอบ ดังนี้

* หากมีคะแนนผลการสอบภาษาอังกฤษอยู่ในช่วงคะแนนในตามเกณฑ์ผ่าน (มีเงื่อนไข) สามารถใช้คะแนนดังกล่าวเข้าศึกษาได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร แต่จะต้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา และสอบผ่านโดยได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 80 จากคะแนนเต็ม 120 ภายใน 4 ภาคการศึกษาปกติ

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ(ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)1,000.00 บาท
  วิศวกรรมศาสตร์   
   60403 : วิศวกรรมไฟฟ้า (PhD ภาคสมทบ)  2/25631 ส.ค. - 3 พ.ย. 2563
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
เงื่อนไขการรับสมัคร ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน (D.Eng)
ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หรือหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- มีผลการสอบภาษาอังกฤษ โดยผลการสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันประกาศผลสอบ ดังนี้


* หากมีคะแนนผลการสอบภาษาอังกฤษอยู่ในช่วงคะแนนในตามเกณฑ์ผ่าน (มีเงื่อนไข) สามารถใช้คะแนนดังกล่าวเข้าศึกษาได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร แต่จะต้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา และสอบผ่านโดยได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 80 จากคะแนนเต็ม 120 ภายใน 4 ภาคการศึกษาปกติ

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ(ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)1,000.00 บาท
  
Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2020   Contact Staff : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน