เมนูหลัก

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
ประเภท
 เลือก    เพื่อแสดงเงื่อนไขการรับเข้าศึกษา (หากวุฒิการศึกษาไม่ตรงกับสาขาวิชาที่เลือก จะถือเป็นโมฆะ)
  สาขาวิชาปีการศึกษาช่วงวันที่เปิดรับสมัครช่วงวันประกาศสถานที่สอบช่วงวันประกาศผลการคัดเลือกสมัครแล้ว
  ปรับคุณวุฒิ วศ.บ.   
  วิศวกรรมศาสตร์   
   90002 : ปรับคุณวุฒิ วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)  1/256215 ม.ค. - 30 เม.ย. 256211
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิ ปริญญาตรี คอ.บ., ปริญญาตรี อส.บ., ปริญญาตรี วท.บ. ปรับเป็น ปริญญาตรี วศ.บ.
สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิ ปริญญาตรี วศ.บ. ปรับเป็น ปริญญาตรี วศ.บ.สาขาที่ต้องการ

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ(ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)400.00 บาท
  
Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2019   Contact Staff : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน