เมนูหลัก

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
ประเภท
 เลือก    เพื่อแสดงเงื่อนไขการรับเข้าศึกษา (หากวุฒิการศึกษาไม่ตรงกับสาขาวิชาที่เลือก จะถือเป็นโมฆะ)
  สาขาวิชาปีการศึกษาช่วงวันที่เปิดรับสมัครช่วงวันประกาศสถานที่สอบช่วงวันประกาศผลการคัดเลือกสมัครแล้ว
  รับตรง.ปวช   
  อุตสาหกรรม   
   10401 : ช่างยนต์  1/256015 ธ.ค. 2559 - 15 มี.ค. 256072
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)
หรือเทียบเท่า

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ(ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)200.00 บาท
   10402 : ช่างกลโรงงาน  1/256015 ธ.ค. 2559 - 15 มี.ค. 256026
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)
หรือเทียบเท่า

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ(ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)200.00 บาท
   10404 : ช่างไฟฟ้ากำลัง  1/256015 ธ.ค. 2559 - 15 มี.ค. 256074
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)
หรือเทียบเท่า

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ(ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)200.00 บาท
   10405 : ช่างอิเล็กทรอนิกส์  1/256015 ธ.ค. 2559 - 15 มี.ค. 256045
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)
หรือเทียบเท่า

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ(ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)200.00 บาท
  พาณิชยกรรม   
   10301 : การบัญชี  1/256015 ธ.ค. 2559 - 15 มี.ค. 256026
 
เงื่อนไขในการรับเข้าศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)
หรือเทียบเท่า

วิธีการสมัครสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบ(ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร)200.00 บาท
  
Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2017   Contact Staff : งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน