เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนขั้นต้น (ตามแผนการเรียน)
 • 28 ต.ค. 2560 0:00 น.31 ต.ค. 2560 23:59 น.
    -  ชั้นปี 128 ต.ค. 2560 0:00 น.31 ต.ค. 2560 23:59 น.
    -  ชั้นปี 228 ต.ค. 2560 0:00 น.31 ต.ค. 2560 23:59 น.
    -  ชั้นปี 328 ต.ค. 2560 0:00 น.31 ต.ค. 2560 23:59 น.
    -  ชั้นปี 428 ต.ค. 2560 0:00 น.31 ต.ค. 2560 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ (นักศึกษารุ่นตกค้าง)28 ต.ค. 2560 0:00 น.31 ต.ค. 2560 23:59 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา
 • 6 พ.ย. 2560 0:00 น.19 พ.ย. 2560 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา6 พ.ย. 2560 0:00 น.19 พ.ย. 2560 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา6 พ.ย. 2560 0:00 น.19 พ.ย. 2560 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา6 พ.ย. 2560 0:00 น.19 พ.ย. 2560 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการยกเลิกรายวิชา ( ติด W )20 พ.ย. 2560 0:00 น.28 ม.ค. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงวันพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าลงทะเบียนบนเว็บไซต์28 ธ.ค. 2560 0:00 น.12 ม.ค. 2561 23:59 น.
 • ช่วงวันชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร
 • 28 ธ.ค. 2560 0:00 น.12 ม.ค. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงวันชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส1 ก.พ. 2561 0:00 น.5 ก.พ. 2561 23:59 น.
    -  กำหนดวันชำระค่าลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส11 พ.ค. 2561 0:00 น.25 พ.ค. 2561 23:59 น.
    -  เริ่มปรับลงทะเบียนล่าช้า6 พ.ย. 2560 0:00 น.19 พ.ย. 2560 23:59 น.
    -  วันปิดภาคการศึกษา25 ก.พ. 2561 0:00 น.18 มี.ค. 2561 23:59 น.
    -  วันเปิดภาคการศึกษา6 พ.ย. 2560 0:00 น.24 ก.พ. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงการขอแก้ไขผลการศึกษา I14 มี.ค. 2561 0:00 น.3 เม.ย. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงถอนรายวิชาได้ค่าระดับคะแนน "F" หรือ "U"28 ม.ค. 2561 0:00 น.18 มี.ค. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาค19 ก.พ. 2561 0:00 น.25 ก.พ. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงขอสำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช./ปริญญาตรี/ปริญญาโท6 พ.ย. 2560 0:00 น.6 ธ.ค. 2560 23:59 น.
    -  ช่วงวันพิมพ์ใบแจ้งสำเร็จขอสำเร็จการศึกษา6 พ.ย. 2560 0:00 น.6 ธ.ค. 2560 23:59 น.
    -  วันสุดท้ายการส่งเกรดผ่าน WEB6 พ.ย. 2560 0:00 น.9 มี.ค. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงวันดูผลการศึกษาผ่าน WEB ของนักศึกษา14 มี.ค. 2561 0:00 น.18 มี.ค. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงวันที่เปิดให้แก้ไขประวัตินักศึกษา6 พ.ย. 2560 0:00 น.18 มี.ค. 2561 23:59 น.
    
  Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน