เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนขั้นต้น (ตามแผนการเรียน)
 • 1 มิ.ย. 2561 0:00 น.11 มิ.ย. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปี 11 มิ.ย. 2561 0:00 น.11 มิ.ย. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปี 21 มิ.ย. 2561 0:00 น.11 มิ.ย. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปี 31 มิ.ย. 2561 0:00 น.11 มิ.ย. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปี 41 มิ.ย. 2561 0:00 น.11 มิ.ย. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ (นักศึกษารุ่นตกค้าง)1 มิ.ย. 2561 0:00 น.11 มิ.ย. 2561 23:59 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา
 • 25 มิ.ย. 2561 0:00 น.8 ก.ค. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา25 มิ.ย. 2561 0:00 น.8 ก.ค. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา25 มิ.ย. 2561 0:00 น.22 ก.ค. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา25 มิ.ย. 2561 0:00 น.8 ก.ค. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการยกเลิกรายวิชา ( ติด W )23 ก.ค. 2561 0:00 น.6 ก.ย. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงวันพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าลงทะเบียนบนเว็บไซต์13 มิ.ย. 2561 0:00 น.15 ก.ค. 2561 23:59 น.
 • ช่วงวันชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร
 • 13 มิ.ย. 2561 0:00 น.24 มิ.ย. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงวันชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส13 มิ.ย. 2561 0:00 น.24 มิ.ย. 2561 23:59 น.
    -  กำหนดวันชำระค่าลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส13 มิ.ย. 2561 0:00 น.21 มิ.ย. 2561 23:59 น.
    -  กำหนดวันชำระค่าลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ผ่านธนาคาร13 มิ.ย. 2561 0:00 น.21 มิ.ย. 2561 23:59 น.
    -  เริ่มปรับลงทะเบียนล่าช้า25 มิ.ย. 2561 0:00 น.8 ก.ค. 2561 23:59 น.
    -  วันปิดภาคการศึกษา15 ต.ค. 2561 0:00 น.11 พ.ย. 2561 23:59 น.
    -  วันเปิดภาคการศึกษา25 มิ.ย. 2561 0:00 น.14 ต.ค. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงการขอแก้ไขผลการศึกษา I24 ต.ค. 2561 0:00 น.3 พ.ย. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงถอนรายวิชาได้ค่าระดับคะแนน "F" หรือ "U"28 ม.ค. 2561 0:00 น.18 มี.ค. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาค8 ต.ค. 2561 0:00 น.14 ต.ค. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงขอสำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช./ปริญญาตรี/ปริญญาโท25 มิ.ย. 2561 0:00 น.25 ก.ค. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงวันพิมพ์ใบแจ้งสำเร็จขอสำเร็จการศึกษา25 มิ.ย. 2561 0:00 น.25 ก.ค. 2561 23:59 น.
    -  วันสุดท้ายการส่งเกรดผ่าน WEB25 มิ.ย. 2561 0:00 น.20 ต.ค. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงวันดูผลการศึกษาผ่าน WEB ของนักศึกษา24 ต.ค. 2561 0:00 น.24 ต.ค. 2561 0:00 น.
    -  ช่วงวันที่เปิดให้แก้ไขประวัตินักศึกษา6 พ.ย. 2560 0:00 น.18 มี.ค. 2561 23:59 น.
    
  Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน