เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนขั้นต้น (ตามแผนการเรียน)
 • 12 มิ.ย. 2560 8:30 น.16 มิ.ย. 2560 23:59 น.
    -  ชั้นปี 112 มิ.ย. 2560 8:30 น.16 มิ.ย. 2560 23:59 น.
    -  ชั้นปี 212 มิ.ย. 2560 8:30 น.16 มิ.ย. 2560 23:59 น.
    -  ชั้นปี 312 มิ.ย. 2560 8:30 น.16 มิ.ย. 2560 23:59 น.
    -  ชั้นปี 412 มิ.ย. 2560 8:30 น.16 มิ.ย. 2560 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ (นักศึกษารุ่นตกค้าง)12 มิ.ย. 2560 8:30 น.16 มิ.ย. 2560 23:59 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา
 • 26 มิ.ย. 2560 8:30 น.9 ก.ค. 2560 16:30 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา26 มิ.ย. 2560 8:30 น.9 ก.ค. 2560 16:30 น.
    -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา26 มิ.ย. 2560 8:30 น.9 ก.ค. 2560 16:30 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา26 มิ.ย. 2560 8:30 น.9 ก.ค. 2560 16:30 น.
    -  ช่วงวันทำการยกเลิกรายวิชา ( ติด W )10 ก.ค. 2560 8:30 น.16 ก.ย. 2560 16:30 น.
 • ช่วงวันชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร
 • 18 มิ.ย. 2560 0:00 น.23 มิ.ย. 2560 23:00 น.
    -  ช่วงวันชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส18 มิ.ย. 2560 0:00 น.23 มิ.ย. 2560 23:00 น.
    -  เริ่มปรับลงทะเบียนล่าช้า26 มิ.ย. 2560 8:30 น.9 ก.ค. 2560 16:30 น.
    -  วันปิดภาคการศึกษา15 ต.ค. 2560 8:30 น.15 ต.ค. 2560 16:30 น.
    -  วันเปิดภาคการศึกษา26 มิ.ย. 2560 8:30 น.26 มิ.ย. 2560 16:30 น.
    -  ช่วงการขอแก้ไขผลการศึกษา I26 ต.ค. 2560 8:30 น.1 พ.ย. 2560 16:30 น.
    -  ช่วงถอนรายวิชาได้ค่าระดับคะแนน "F" หรือ "U"16 ก.ย. 2560 16:30 น.16 ก.ย. 2560 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาค9 ต.ค. 2560 8:30 น.15 ต.ค. 2560 16:30 น.
    -  ช่วงขอสำเร็จการศึกษา ระดับ ปวส/ปริญญาตรี/ปริญญาโท26 มิ.ย. 2560 8:30 น.26 ก.ค. 2560 23:59 น.
    -  ช่วงวันพิมพ์ใบแจ้งสำเร็จขอสำเร็จการศึกษา26 มิ.ย. 2560 8:30 น.26 ก.ค. 2560 23:59 น.
    -  วันสุดท้ายการส่งเกรดผ่าน WEB10 ต.ค. 2560 8:30 น.20 ต.ค. 2560 23:59 น.
    -  ช่วงวันดูผลการศึกษาผ่าน WEB ของนักศึกษา26 ต.ค. 2560 8:30 น.13 พ.ค. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงวันที่เปิดให้แก้ไขประวัตินักศึกษา8 ส.ค. 2559 8:30 น.24 ก.ค. 2560 23:59 น.
    
  Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน