เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2560  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนขั้นต้น (ตามแผนการเรียน)
 • 15 มี.ค. 2561 8:30 น.16 มี.ค. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปี 115 มี.ค. 2561 8:30 น.16 มี.ค. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปี 215 มี.ค. 2561 8:30 น.16 มี.ค. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปี 315 มี.ค. 2561 8:30 น.16 มี.ค. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปี 415 มี.ค. 2561 8:30 น.16 มี.ค. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ (นักศึกษารุ่นตกค้าง)15 มี.ค. 2561 8:30 น.16 มี.ค. 2561 23:59 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา
 • 19 มี.ค. 2561 8:30 น.25 มี.ค. 2561 16:30 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา19 มี.ค. 2561 8:30 น.25 มี.ค. 2561 16:30 น.
    -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา19 มี.ค. 2561 8:30 น.25 มี.ค. 2561 16:30 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา19 มี.ค. 2561 8:30 น.25 มี.ค. 2561 16:30 น.
    -  ช่วงวันทำการยกเลิกรายวิชา ( ติด W )26 มี.ค. 2561 8:30 น.29 เม.ย. 2561 16:30 น.
    -  ช่วงวันพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าลงทะเบียนบนเว็บไซต์15 มี.ค. 2561 8:30 น.25 มี.ค. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงวันชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส15 มี.ค. 2561 8:30 น.25 มี.ค. 2561 23:59 น.
    -  เริ่มปรับลงทะเบียนล่าช้า19 มี.ค. 2561 8:30 น.25 มี.ค. 2561 16:30 น.
    -  วันปิดภาคการศึกษา13 พ.ค. 2561 8:30 น.26 มิ.ย. 2561 16:30 น.
    -  วันเปิดภาคการศึกษา19 มี.ค. 2561 8:30 น.12 พ.ค. 2561 16:30 น.
    -  ช่วงการขอแก้ไขผลการศึกษา I23 พ.ค. 2561 8:30 น.13 มิ.ย. 2561 16:30 น.
    -  ช่วงถอนรายวิชาได้ค่าระดับคะแนน "F" หรือ "U"29 เม.ย. 2561 8:30 น.6 พ.ค. 2561 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาค7 มิ.ย. 2561 8:30 น.13 มิ.ย. 2561 16:30 น.
    -  ช่วงขอสำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช./ปริญญาตรี/ปริญญาโท19 มี.ค. 2561 8:30 น.2 เม.ย. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงวันพิมพ์ใบแจ้งสำเร็จขอสำเร็จการศึกษา19 มี.ค. 2561 8:30 น.2 เม.ย. 2561 23:59 น.
    -  วันสุดท้ายการส่งเกรดผ่าน WEB19 มี.ค. 2561 8:30 น.21 พ.ค. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงวันดูผลการศึกษาผ่าน WEB ของนักศึกษา19 มี.ค. 2561 8:30 น.26 มิ.ย. 2561 16:30 น.
    -  ช่วงวันที่เปิดให้แก้ไขประวัตินักศึกษา19 มี.ค. 2561 8:30 น.26 มิ.ย. 2561 16:30 น.
    
  Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน