เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนขั้นต้น (ตามแผนการเรียน)
 • 30 ต.ค. 2561 8:30 น.5 พ.ย. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปี 130 ต.ค. 2561 8:30 น.5 พ.ย. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปี 230 ต.ค. 2561 8:30 น.5 พ.ย. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปี 330 ต.ค. 2561 8:30 น.5 พ.ย. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปี 430 ต.ค. 2561 8:30 น.5 พ.ย. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ (นักศึกษารุ่นตกค้าง)30 ต.ค. 2561 8:30 น.5 พ.ย. 2561 23:59 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา
 • 12 พ.ย. 2561 8:30 น.25 พ.ย. 2561 16:30 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา12 พ.ย. 2561 8:30 น.25 พ.ย. 2561 16:30 น.
    -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา12 พ.ย. 2561 8:30 น.25 พ.ย. 2561 16:30 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา12 พ.ย. 2561 8:30 น.25 พ.ย. 2561 16:30 น.
    -  ช่วงวันทำการยกเลิกรายวิชา ( ติด W )10 ธ.ค. 2561 8:30 น.3 ก.พ. 2562 16:30 น.
    -  ช่วงวันพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าลงทะเบียนบนเว็บไซต์7 พ.ย. 2561 0:00 น.31 ธ.ค. 2561 23:59 น.
 • ช่วงวันชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร
 • 7 พ.ย. 2561 8:30 น.11 พ.ย. 2561 19:30 น.
    -  ช่วงวันชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส7 พ.ย. 2561 0:00 น.11 พ.ย. 2561 23:59 น.
    -  เริ่มปรับลงทะเบียนล่าช้า12 พ.ย. 2561 8:30 น.25 พ.ย. 2561 16:30 น.
    -  วันปิดภาคการศึกษา4 มี.ค. 2562 8:30 น.12 พ.ค. 2562 16:30 น.
    -  วันเปิดภาคการศึกษา12 พ.ย. 2561 8:30 น.3 มี.ค. 2562 16:30 น.
    -  ช่วงการขอแก้ไขผลการศึกษา I1 เม.ย. 2562 8:30 น.12 พ.ค. 2562 16:30 น.
    -  ช่วงถอนรายวิชาได้ค่าระดับคะแนน "F" หรือ "U"3 ก.พ. 2562 8:30 น.24 ก.พ. 2562 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาค25 ก.พ. 2562 8:30 น.3 มี.ค. 2562 16:30 น.
    -  ช่วงขอสำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช./ปริญญาตรี/ปริญญาโท12 พ.ย. 2561 8:30 น.13 ธ.ค. 2561 16:30 น.
    -  ช่วงวันพิมพ์ใบแจ้งสำเร็จขอสำเร็จการศึกษา12 พ.ย. 2561 8:30 น.13 ธ.ค. 2561 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายการส่งเกรดผ่าน WEB12 พ.ย. 2561 8:30 น.11 มี.ค. 2562 23:59 น.
    -  ช่วงวันดูผลการศึกษาผ่าน WEB ของนักศึกษา12 พ.ย. 2561 8:30 น.13 พ.ค. 2562 23:59 น.
    -  ช่วงวันที่เปิดให้แก้ไขประวัตินักศึกษา12 พ.ย. 2561 8:30 น.13 พ.ค. 2562 23:59 น.
    
  Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน