เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2560  / 1 2 ฤดูร้อน 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  • ลงทะเบียนขั้นต้น (ตามแผนการเรียน)
  • 22 พ.ค. 2560 8:30 น.26 พ.ค. 2560 21:30 น.
      -  ชั้นปี 15 มิ.ย. 2560 8:30 น.16 มิ.ย. 2560 21:30 น.
      -  ชั้นปี 25 มิ.ย. 2560 8:30 น.16 มิ.ย. 2560 21:30 น.
      -  ชั้นปี 35 มิ.ย. 2560 8:30 น.16 มิ.ย. 2560 21:30 น.
      -  ชั้นปี 45 มิ.ย. 2560 8:30 น.16 มิ.ย. 2560 21:30 น.
      -  ชั้นปีอื่นๆ (นักศึกษารุ่นตกค้าง)5 มิ.ย. 2560 8:30 น.16 มิ.ย. 2560 21:30 น.
  • ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา
  • 5 มิ.ย. 2560 8:30 น.16 มิ.ย. 2560 21:30 น.
      -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา5 มิ.ย. 2560 8:30 น.16 มิ.ย. 2560 21:30 น.
      -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา5 มิ.ย. 2560 8:30 น.16 มิ.ย. 2560 21:30 น.
      -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา5 มิ.ย. 2560 8:30 น.16 มิ.ย. 2560 21:30 น.
      -  ช่วงวันทำการยกเลิกรายวิชา ( ติด W )19 มิ.ย. 2560 8:30 น.27 ส.ค. 2560 16:30 น.
  • ช่วงวันชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร
  • 29 พ.ค. 2560 0:00 น.2 มิ.ย. 2560 23:59 น.
      -  ช่วงวันชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส29 พ.ค. 2560 0:00 น.2 มิ.ย. 2560 23:59 น.
      -  เริ่มปรับลงทะเบียนล่าช้า5 มิ.ย. 2560 8:30 น.16 มิ.ย. 2560 16:30 น.
      -  วันปิดภาคการศึกษา16 ต.ค. 2560 8:30 น.16 ต.ค. 2560 16:30 น.
      -  วันเปิดภาคการศึกษา6 มิ.ย. 2559 8:30 น.16 ต.ค. 2559 16:30 น.
      -  ช่วงการขอแก้ไขผลการศึกษา I27 ต.ค. 2558 8:30 น.2 พ.ย. 2559 16:30 น.
      -  ช่วงวันสอบปลายภาค14 ต.ค. 2559 8:30 น.14 ต.ค. 2559 16:30 น.
      -  วันสุดท้ายการส่งเกรดผ่าน WEB6 มิ.ย. 2559 8:30 น.21 ต.ค. 2559 23:59 น.
      -  ช่วงวันดูผลการศึกษาผ่าน WEB ของนักศึกษา6 มิ.ย. 2559 8:30 น.17 ต.ค. 2559 8:30 น.
      -  ช่วงวันที่เปิดให้แก้ไขประวัตินักศึกษา6 มิ.ย. 2559 8:30 น.17 ต.ค. 2559 8:30 น.
      
    Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
    Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน