เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2561  / 1 2 ฤดูร้อน 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนขั้นต้น (ตามแผนการเรียน)
 • 25 ต.ค. 2561 0:00 น.28 ต.ค. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปี 125 ต.ค. 2561 0:00 น.28 ต.ค. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปี 225 ต.ค. 2561 0:00 น.28 ต.ค. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปี 325 ต.ค. 2561 0:00 น.28 ต.ค. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปี 425 ต.ค. 2561 0:00 น.28 ต.ค. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ (นักศึกษารุ่นตกค้าง)25 ต.ค. 2561 0:00 น.28 ต.ค. 2561 23:59 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา
 • 29 ต.ค. 2561 8:30 น.12 พ.ย. 2561 16:30 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา29 ต.ค. 2561 8:30 น.12 พ.ย. 2561 16:30 น.
    -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา29 ต.ค. 2561 8:30 น.27 พ.ย. 2561 16:30 น.
    -  ช่วงวันทำการยกเลิกรายวิชา ( ติด W )28 พ.ย. 2561 8:30 น.11 มี.ค. 2562 16:30 น.
    -  ช่วงวันพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าลงทะเบียนบนเว็บไซต์25 ต.ค. 2561 0:00 น.30 พ.ย. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงวันชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส25 ต.ค. 2561 0:00 น.28 ต.ค. 2561 23:59 น.
    -  เริ่มปรับลงทะเบียนล่าช้า29 ต.ค. 2561 0:00 น.11 มี.ค. 2562 16:30 น.
    -  วันปิดภาคการศึกษา11 มี.ค. 2562 16:30 น.18 มี.ค. 2562 16:30 น.
    -  วันเปิดภาคการศึกษา29 ต.ค. 2561 8:30 น.10 มี.ค. 2562 16:30 น.
    -  ช่วงการขอแก้ไขผลการศึกษา I14 มี.ค. 2562 8:30 น.21 มี.ค. 2562 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาค4 มี.ค. 2562 8:30 น.10 มี.ค. 2562 16:30 น.
    -  ช่วงขอสำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช./ปริญญาตรี/ปริญญาโท29 ต.ค. 2561 0:00 น.14 ธ.ค. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงวันพิมพ์ใบแจ้งสำเร็จขอสำเร็จการศึกษา22 ต.ค. 2561 0:00 น.14 ธ.ค. 2561 23:59 น.
    -  วันสุดท้ายการส่งเกรดผ่าน WEB29 ต.ค. 2561 8:30 น.13 มี.ค. 2562 23:59 น.
    -  ช่วงวันดูผลการศึกษาผ่าน WEB ของนักศึกษา14 มี.ค. 2562 8:30 น.26 พ.ค. 2562 23:59 น.
    
  Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน