เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนขั้นต้น (ตามแผนการเรียน)
 • 15 มี.ค. 2562 8:30 น.17 มี.ค. 2562 23:59 น.
    -  ชั้นปี 115 มี.ค. 2562 8:30 น.17 มี.ค. 2562 23:59 น.
    -  ชั้นปี 215 มี.ค. 2562 8:30 น.17 มี.ค. 2562 23:59 น.
    -  ชั้นปี 315 มี.ค. 2562 8:30 น.17 มี.ค. 2562 23:59 น.
    -  ชั้นปี 415 มี.ค. 2562 8:30 น.17 มี.ค. 2562 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ (นักศึกษารุ่นตกค้าง)15 มี.ค. 2562 8:30 น.17 มี.ค. 2562 23:59 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา
 • 18 มี.ค. 2562 8:30 น.22 มี.ค. 2562 16:30 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา18 มี.ค. 2562 8:30 น.22 มี.ค. 2562 16:30 น.
    -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา18 มี.ค. 2562 8:30 น.22 มี.ค. 2562 16:30 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา18 มี.ค. 2562 8:30 น.22 มี.ค. 2562 16:30 น.
    -  ช่วงวันทำการยกเลิกรายวิชา ( ติด W )27 มี.ค. 2562 8:30 น.28 เม.ย. 2562 16:30 น.
    -  ช่วงวันพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าลงทะเบียนบนเว็บไซต์15 มี.ค. 2562 8:30 น.17 มี.ค. 2562 23:59 น.
 • ช่วงวันชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร
 • 15 มี.ค. 2562 8:30 น.17 มี.ค. 2562 23:59 น.
    -  ช่วงวันชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส15 มี.ค. 2562 8:30 น.17 มี.ค. 2562 23:59 น.
    -  เริ่มปรับลงทะเบียนล่าช้า18 มี.ค. 2562 8:30 น.22 มี.ค. 2562 16:30 น.
    -  วันปิดภาคการศึกษา29 เม.ย. 2562 8:30 น.24 มิ.ย. 2562 16:30 น.
    -  วันเปิดภาคการศึกษา18 มี.ค. 2562 8:30 น.28 เม.ย. 2562 16:30 น.
    -  ช่วงการขอแก้ไขผลการศึกษา I4 พ.ค. 2562 8:30 น.14 พ.ค. 2562 16:30 น.
    -  ช่วงถอนรายวิชาได้ค่าระดับคะแนน "F" หรือ "U"28 เม.ย. 2562 8:30 น.6 พ.ค. 2562 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาค22 เม.ย. 2562 8:30 น.28 เม.ย. 2562 16:30 น.
    -  ช่วงขอสำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช./ปริญญาตรี/ปริญญาโท18 มี.ค. 2562 8:30 น.4 มิ.ย. 2562 23:59 น.
    -  ช่วงวันพิมพ์ใบแจ้งสำเร็จขอสำเร็จการศึกษา18 มี.ค. 2562 8:30 น.4 มิ.ย. 2562 23:59 น.
    -  วันสุดท้ายการส่งเกรดผ่าน WEB18 มี.ค. 2562 8:30 น.2 พ.ค. 2562 23:59 น.
    -  ช่วงวันดูผลการศึกษาผ่าน WEB ของนักศึกษา18 มี.ค. 2562 8:30 น.24 มิ.ย. 2562 16:30 น.
    -  ช่วงวันที่เปิดให้แก้ไขประวัตินักศึกษา4 มิ.ย. 2561 8:30 น.29 พ.ค. 2562 16:03 น.
    
  Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน