เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนขั้นต้น (ตามแผนการเรียน)
 • 21 พ.ค. 2561 8:30 น.25 พ.ค. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปี 121 พ.ค. 2561 8:30 น.25 พ.ค. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปี 221 พ.ค. 2561 8:30 น.25 พ.ค. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปี 321 พ.ค. 2561 8:30 น.25 พ.ค. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปี 421 พ.ค. 2561 8:30 น.25 พ.ค. 2561 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ (นักศึกษารุ่นตกค้าง)21 พ.ค. 2561 8:30 น.25 พ.ค. 2561 23:59 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา
 • 4 มิ.ย. 2561 8:30 น.18 มิ.ย. 2561 16:30 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา4 มิ.ย. 2561 8:30 น.18 มิ.ย. 2561 16:30 น.
    -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา4 มิ.ย. 2561 8:30 น.18 มิ.ย. 2561 16:30 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา4 มิ.ย. 2561 8:30 น.18 มิ.ย. 2561 16:30 น.
    -  ช่วงวันทำการยกเลิกรายวิชา ( ติด W )4 มิ.ย. 2561 8:30 น.3 ก.ค. 2561 16:30 น.
    -  ช่วงวันพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าลงทะเบียนบนเว็บไซต์28 พ.ค. 2561 0:00 น.3 มิ.ย. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงวันชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส28 พ.ค. 2561 0:00 น.3 มิ.ย. 2561 23:59 น.
    -  กำหนดวันชำระค่าลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส28 พ.ค. 2561 0:00 น.3 มิ.ย. 2561 23:59 น.
    -  เริ่มปรับลงทะเบียนล่าช้า4 มิ.ย. 2561 8:30 น.18 มิ.ย. 2561 16:30 น.
    -  วันปิดภาคการศึกษา15 ต.ค. 2561 8:30 น.28 ต.ค. 2561 16:30 น.
    -  วันเปิดภาคการศึกษา4 มิ.ย. 2561 8:30 น.14 ต.ค. 2561 16:30 น.
    -  ช่วงการขอแก้ไขผลการศึกษา I24 ต.ค. 2561 8:30 น.2 พ.ย. 2561 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาค8 ต.ค. 2561 8:30 น.14 ต.ค. 2561 16:30 น.
    -  ช่วงขอสำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช./ปริญญาตรี/ปริญญาโท4 มิ.ย. 2561 0:00 น.4 ก.ค. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงวันพิมพ์ใบแจ้งสำเร็จขอสำเร็จการศึกษา4 มิ.ย. 2561 0:00 น.4 ก.ค. 2561 23:59 น.
    -  วันสุดท้ายการส่งเกรดผ่าน WEB4 มิ.ย. 2561 8:30 น.26 ต.ค. 2561 23:59 น.
    -  ช่วงวันดูผลการศึกษาผ่าน WEB ของนักศึกษา4 มิ.ย. 2561 8:30 น.26 พ.ค. 2562 23:59 น.
    -  ช่วงวันที่เปิดให้แก้ไขประวัตินักศึกษา4 มิ.ย. 2561 8:30 น.26 พ.ค. 2562 23:59 น.
    
  Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน