เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2562  / 1 2 ฤดูร้อน 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนขั้นต้น (ตามแผนการเรียน)
 • 29 พ.ค. 2562 8:30 น.3 มิ.ย. 2562 23:59 น.
    -  ชั้นปี 129 พ.ค. 2562 8:30 น.3 มิ.ย. 2562 23:59 น.
    -  ชั้นปี 229 พ.ค. 2562 8:30 น.3 มิ.ย. 2562 23:59 น.
    -  ชั้นปี 329 พ.ค. 2562 8:30 น.3 มิ.ย. 2562 23:59 น.
    -  ชั้นปี 429 พ.ค. 2562 8:30 น.3 มิ.ย. 2562 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ (นักศึกษารุ่นตกค้าง)29 พ.ค. 2562 8:30 น.3 มิ.ย. 2562 23:59 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา
 • 10 มิ.ย. 2562 8:30 น.28 มิ.ย. 2562 16:30 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา10 มิ.ย. 2562 8:30 น.28 มิ.ย. 2562 16:30 น.
    -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา10 มิ.ย. 2562 8:30 น.28 มิ.ย. 2562 16:30 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา10 มิ.ย. 2562 8:30 น.28 มิ.ย. 2562 16:30 น.
    -  ช่วงวันทำการยกเลิกรายวิชา ( ติด W )19 มิ.ย. 2562 8:30 น.14 ต.ค. 2562 16:30 น.
    -  ช่วงวันพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินค่าลงทะเบียนบนเว็บไซต์5 มิ.ย. 2562 0:00 น.7 มิ.ย. 2562 23:59 น.
 • ช่วงวันชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคาร
 • 5 มิ.ย. 2562 8:30 น.7 มิ.ย. 2562 19:30 น.
    -  ช่วงวันชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส5 มิ.ย. 2562 0:00 น.7 มิ.ย. 2562 23:59 น.
    -  กำหนดวันชำระค่าลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส25 พ.ค. 2562 0:00 น.30 พ.ค. 2562 23:59 น.
    -  กำหนดวันชำระค่าลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ผ่านธนาคาร25 พ.ค. 2562 0:00 น.30 พ.ค. 2562 23:59 น.
    -  เริ่มปรับลงทะเบียนล่าช้า10 มิ.ย. 2562 8:30 น.28 มิ.ย. 2562 16:30 น.
    -  วันปิดภาคการศึกษา14 ต.ค. 2562 8:30 น.3 พ.ย. 2562 16:30 น.
    -  วันเปิดภาคการศึกษา10 มิ.ย. 2562 8:30 น.13 ต.ค. 2562 16:30 น.
    -  ช่วงการขอแก้ไขผลการศึกษา I10 มิ.ย. 2562 8:30 น.4 พ.ย. 2562 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาค7 ต.ค. 2562 8:30 น.11 ต.ค. 2562 16:30 น.
    -  ช่วงขอสำเร็จการศึกษา ระดับ ปวช./ปริญญาตรี/ปริญญาโท10 มิ.ย. 2562 0:00 น.19 ก.ค. 2562 23:59 น.
    -  ช่วงวันพิมพ์ใบแจ้งสำเร็จขอสำเร็จการศึกษา10 มิ.ย. 2562 0:00 น.19 ก.ค. 2562 23:59 น.
    -  วันสุดท้ายการส่งเกรดผ่าน WEB10 มิ.ย. 2562 8:30 น.16 ต.ค. 2562 23:59 น.
    -  ช่วงวันดูผลการศึกษาผ่าน WEB ของนักศึกษา10 มิ.ย. 2562 8:30 น.1 มิ.ย. 2563 23:59 น.
    -  ช่วงวันที่เปิดให้แก้ไขประวัตินักศึกษา10 มิ.ย. 2562 8:30 น.1 มิ.ย. 2563 23:59 น.
    
  Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน