เมนูหลัก

01003103ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
สังกัดศิลปศาสตร์, -
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 02001103 หรือ
02001103 หรือ
02001103 หรือ
02001103 หรือ
02001103 หรือ
02001103 หรือ
02001103 หรือ
02001103 หรือ
02001103 หรือ
02001103 หรือ
02001103 หรือ
02001103 หรือ
02001103 หรือ
02001103 หรือ
02001103 หรือ
02001103 หรือ
02001103 หรือ
02001103 หรือ
02001103 หรือ
02001103 หรือ
02001103 หรือ
02001103 หรือ
02001103 หรือ
02001103 หรือ
02001103 หรือ
02001103 หรือ
02001103 หรือ
02001103 หรือ
02001103 หรือ
02001103 หรือ
01003103 หรือ
02001103 หรือ
02001103 หรือ
02001103 หรือ
02001103 หรือ
02001103 หรือ
02001103 หรือ
02001103 หรือ
02001103 หรือ
02001103 หรือ
02001103 หรือ
02001103 หรือ
02001103 หรือ
02001103 หรือ
02001103 หรือ
02001103 หรือ
02001103 หรือ
02001103 หรือ
02001103 หรือ
02001103 หรือ
02001103 หรือ
02001103 หรือ
02001103 หรือ
02001103 หรือ
02001103 หรือ
02001103 หรือ
02001103 หรือ
02001103 หรือ
02001103 หรือ
02001103 หรือ
02001103 หรือ
02001103 หรือ
02001103 หรือ
02001103 หรือ
02001103 หรือ
02001103 หรือ
02001103 หรือ
02001103
รายวิชาต่อเนื่อง:01003103, 07612418, 07612418, 07612418
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 
รายชื่อ      

 มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  03 อังคาร13:00-16:0021012C452322M    
อาจารย์: ผศ.ทรงสิริ วิชิรานนท์
สำรองให้:45-23-22
สอบปลายภาค: 10 ต.ค. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร 2 ห้อง 2402
Course Description
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย วัตถุประสงค์และประเภทของการวิจัย ขั้นตอนสำคัญของการวิจัย และการออกแบบวิจัย กำหนดตัวแปรและสมมติฐานในการวิจัย
วิธีการสุ่มตัวอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการทางข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัย การตีความข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล การเขียนเค้าโครงการวิจัย และรายงานการวิจัย
Introduction to research; objectives and types of research; research process and research design; variables and research hypothesis;
sampling and data collecting; data process and research analysis; data interpretation and presentation; proposal and report writing
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  30 =   41 =   61 = หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  62 = กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  63 = กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  64 = กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  66 =   71 = กลุ่มวิชาเอก  72 = กลุ่มวิชาโท  73 = กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ  74 = กลุ่มวิชาชีพครู  75 = กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  80 = หมวดวิชาเลือกเสรี  81 =   82 =   83 =   85 =   89 =
  
Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน