เมนูหลัก

06112213วิศวกรรมเสื้อผ้า
Garment Engineering
สังกัดอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น, เทคโนโลยีเสื้อผ้า
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 
รายชื่อ      

 มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร
ปริญญาตรีเทียบโอน ปกติ
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  02 จันทร์13:00-16:004214C451035M    
อาจารย์: อาจารย์วิภาดา อำพนพรรณ
สำรองให้:45-10-35
สอบปลายภาค: 8 ต.ค. 2561 เวลา 08:30 - 11:00 อาคาร 1 ห้อง 121
Course Description
ทฤษฎีวิศวกรรมโรงงาน การควบคุมของเสียในงานอุตสาหกรรม เทคนิคการเพิ่มผลผลิตสำหรับอุตสาหกรรมเสื้อผ้า การออกแบบและปรับปรุงวิธีการทำงาน การบริหารต้นทุนการผลิต การคำนวณประสิทธิภาพการผลิต การวางแผนและควบคุมการผลิต และความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม

Plant engineering theory; industrial waste control; productivity techniques of industrial garment; operation design and reengineering; production cost management; manufacturing efficiency calculation; production and planning control; industrial safety

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  30 =   41 =   61 = หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  62 = กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  63 = กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  64 = กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  66 =   71 = กลุ่มวิชาเอก  72 = กลุ่มวิชาโท  73 = กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ  74 = กลุ่มวิชาชีพครู  75 = กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  80 = หมวดวิชาเลือกเสรี  81 =   82 =   83 =   85 =   89 =
  
Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน