เมนูหลัก

07312211โภชนบำบัด 2
Diet Therapy 2
สังกัดเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์, -
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 07312210 หรือ
07312210
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 
รายชื่อ      

 มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  05 พฤหัสบดี08:00-10:0021012C452817M    
 มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  พฤหัสบดี10:00-12:0021012L      
อาจารย์: อาจารย์ลัดดาวัลย์ กลิ่นมาลัย
สำรองให้: ทุกชั้นปี45-26-19
2-2-0
สอบปลายภาค: 9 ต.ค. 2561 เวลา 08:30 - 10:30 อาคาร 2 ห้อง 2401-D
Course Description
อาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาล และหลักการสั่งอาหาร รายการอาหารแลกเปลี่ยน การคำนวณการจัดอาหารผู้ป่วยตามใบสั่งแพทย์ การสัมภาษณ์ผู้ป่วยเพื่อสืบประวัติการรับประทานอาหาร อาหารเฉพาะโรคและการประเมินภาวะโภชนาการผู้ป่วย

Food for patients in hospital and principles of food ordering; food exchange list; calculation of patients diet according to doctor’s prescription; a patient’s interview for history of dietary intake; therapeutic diet; evaluation of patients’ nutritional status

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  30 =   41 =   61 = หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  62 = กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  63 = กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  64 = กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  66 =   71 = กลุ่มวิชาเอก  72 = กลุ่มวิชาโท  73 = กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ  74 = กลุ่มวิชาชีพครู  75 = กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  80 = หมวดวิชาเลือกเสรี  81 =   82 =   83 =   85 =   89 =
  
Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน