เมนูหลัก

09111211การปฏิบัติการโรงงาน
Workshop
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, -
หน่วยกิต3 (1-4-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 
รายชื่อ      

 มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  02 พฤหัสบดี14:00-19:004114C452025M    
อาจารย์: อาจารย์ชูเกียรติ อนันต์เวทยานนท์
สำรองให้: ทุกชั้นปี45-18-27
3-2-1
สอบปลายภาค: 11 ต.ค. 2561 เวลา 11:00 - 12:00 อาคาร 4 ห้อง 421
Course Description
หลักการใช้โรงงานอุตสาหกรรม กฎระเบียบและข้อบังคับของโรงงาน ระเบียบของโรงงาน การรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรม การใช้เครื่องมือ เครื่องจักร ตั้งแต่การสร้างชิ้นงานจนถึงการตกแต่งชิ้นงานขั้นสุดท้าย และการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติการโรงงานอุตสาหกรรม

Principles of industrial plants using, rules and regulations; security systems in industrial plants; use of tools and machineries using; maintenance

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  30 =   41 =   61 = หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  62 = กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  63 = กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  64 = กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  66 =   71 = กลุ่มวิชาเอก  72 = กลุ่มวิชาโท  73 = กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ  74 = กลุ่มวิชาชีพครู  75 = กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  80 = หมวดวิชาเลือกเสรี  81 =   82 =   83 =   85 =   89 =
  
Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน