เมนูหลัก

HE2045201จิตวิทยาผู้สูงอายุ
Elderly Psychology
สังกัดเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์, -
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ      

 มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์09:00-12:0021012C45936M    
อาจารย์: อาจารย์สมปรารถนา สุขสละ
สำรองให้:45-9-36
สอบปลายภาค: 10 ต.ค. 2562 เวลา 08:30 - 10:30 อาคาร 5 ห้อง 533
Course Description
พัฒนาการและพฤติกรรมของผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม สุขภาพจิต การปรับตัว แนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้สูงอายุ

Development and behavior of the elderly; physical; intelligence; emotional and social changes; mental health; adaptation; practical guidelines for the elderly behavior

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  30 =   41 =   61 = หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  62 = กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  63 = กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  64 = กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  66 =   71 = กลุ่มวิชาเอก  72 = กลุ่มวิชาโท  73 = กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ  74 = กลุ่มวิชาชีพครู  75 = กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  80 = หมวดวิชาเลือกเสรี  81 =   82 =   83 =   85 =   89 =
  
มีข้อคำถามหรือปัญหาในการสมัคร ติดต่อสอบถาม | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน