เมนูหลัก

GE2801101Creative and Communication Skills
ทักษะสร้างสรรค์และการสื่อสาร
สังกัดศิลปศาสตร์, -
หน่วยกิต4 (4-0-8)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ      

 มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  10 พุธ13:00-17:00M015C453411M    
อาจารย์: อาจารย์อธิษฐ์ ฐิรกิตติวัฒน์
ผศ.ผ่องพรรณ จันทร์กระจ่าง
อาจารย์สันติ จิตระจินดา
อาจารย์สมศักดิ์ กัณหา
อาจารย์อรุณี เสกสุวรรณ
อาจารย์กนกวรรณ สุหัสโช
อาจารย์สุรักษ์ พงศ์ชัยสิริกุล
อาจารย์รพีพร มโนรัตน์
อาจารย์กิตติพงษ์ โสภณหิรัญรักษ์
อาจารย์กฤติน พันธ์ทรัพย์
อาจารย์คมกฤษ ตรีวิมล
อาจารย์วิทิตนันท์ โรจนพานิช
อาจารย์มนตรี วัดละเอียด
สำรองให้:45-34-11
สอบปลายภาค:
Course Description
การสื่อสารและการประกอบสร้างความจริง การสื่อสารเพื่อการพัฒนา เครื่องมือในกระบวนการสร้างสรรค์ ทักษะการเล่าเรื่อง และงานสื่อสารสร้างสรรค์ส่วนบุคคล

Communication and the construction of reality; communication for development; creative process and tools; narrative skills and individual project

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  30 =   41 =   61 = หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  62 = กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  63 = กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  64 = กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  66 =   71 = กลุ่มวิชาเอก  72 = กลุ่มวิชาโท  73 = กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ  74 = กลุ่มวิชาชีพครู  75 = กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  80 = หมวดวิชาเลือกเสรี  81 =   82 =   83 =   85 =   89 =
  
Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน