เมนูหลัก

TF2001110วัสดุสิ่งทอ
Textile Materials
สังกัดอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น, -
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ      

 มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  02 พุธ08:00-11:004214C501634M    
อาจารย์: อาจารย์สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี
สำรองให้:45-11-34
สอบปลายภาค: 9 ต.ค. 2562 เวลา 08:30 - 10:00 อาคาร 4 ห้อง 441
Course Description
วัสดุสิ่งทอ ประเภทของวัสดุสิ่งทอ คุณสมบัติและส่วนประกอบของวัสดุสิ่งทอ การประยุกต์ใช้งานของวัสดุสิ่งทอ วัสดุสิ่งทอกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

Textile materials; types of textile materials; properties and components of textile materials; application of textile materials; textile materials and environmental impact

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  30 =   41 =   61 = หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  62 = กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  63 = กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  64 = กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  66 =   71 = กลุ่มวิชาเอก  72 = กลุ่มวิชาโท  73 = กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ  74 = กลุ่มวิชาชีพครู  75 = กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  80 = หมวดวิชาเลือกเสรี  81 =   82 =   83 =   85 =   89 =
  
มีข้อคำถามหรือปัญหาในการสมัคร ติดต่อสอบถาม | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน