เมนูหลัก

MC2022204การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เบื้องต้น
Basic Television Program Production
สังกัดเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน, เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:MC2022206
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
รายชื่อ      

 มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  02 อังคาร08:00-12:0042012C453114M    
 มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  อังคาร08:00-12:0042022C      
อาจารย์: รศ.สุธี พลพงษ์
สำรองให้:45-31-14
สอบปลายภาค: 27 ก.พ. 2563 เวลา 08:30 - 11:00 อาคาร 2 ห้อง 4604
27 ก.พ. 2563 เวลา 08:30 - 11:00 อาคาร 2 ห้อง 4603
Course Description
แนวคิดการผลิตรายการโทรทัศน์ กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ สถานที่และวัสดุอุปกรณ์ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ บุคลากรในการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ เทคนิคการจัดแสงเพื่อการออกอากาศและการใช้ภาพและเสียงในการสื่อความหมายในงานวิทยุโทรทัศน์

Concepts of television program production; production process of television programs; location and equipment used in an television program production; roles and responsibilities of each position in television programs; lighting techniques; creation of meaning in television program

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  30 =   41 =   61 = หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  62 = กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  63 = กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  64 = กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  66 =   71 = กลุ่มวิชาเอก  72 = กลุ่มวิชาโท  73 = กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ  74 = กลุ่มวิชาชีพครู  75 = กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  80 = หมวดวิชาเลือกเสรี  81 =   82 =   83 =   85 =   89 =
  
Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน