เมนูหลัก

MC2022312การผลิตและการจัดการสื่อใหม่
New Media Production and Management
สังกัดเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน, เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
หน่วยกิต3 (0-6-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
รายชื่อ      

 มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  02 พุธ13:00-19:0011019C453114M    
อาจารย์: ผศ.มาโนช รักไทยเจริญชีพ
สำรองให้:45-31-14
สอบปลายภาค:
Course Description
แนวคิดเกี่ยวกับสื่อใหม่ พัฒนาการและแนวโน้มของสื่อใหม่ เทคนิคการสร้างเนื้อหาสำหรับสื่อใหม่ กระบวนการสร้างสรรค์ การผลิตสื่อใหม่ และการบริหารและการจัดการสื่อใหม่

New media concepts; new media developments and trends; techniques of content creation for new media; creative process; new media production; and new media management

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  30 =   41 =   61 = หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  62 = กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  63 = กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  64 = กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  66 =   71 = กลุ่มวิชาเอก  72 = กลุ่มวิชาโท  73 = กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ  74 = กลุ่มวิชาชีพครู  75 = กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  80 = หมวดวิชาเลือกเสรี  81 =   82 =   83 =   85 =   89 =
  
Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน