เมนูหลัก

MC2012209การตลาดเชิงกิจกรรมและการตลาดเชิงสนับสนุน
Event and Sponsorship Marketing
สังกัดเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน, เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
หน่วยกิต3 (0-6-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
รายชื่อ      

 มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  02 จันทร์08:00-14:0011019C45414M    
อาจารย์: อาจารย์ชิษยรัสย์ ศิริไปล์
สำรองให้: ทุกชั้นปี45-40-5
45-1-44
สอบปลายภาค:
Course Description
การตลาดเชิงกิจกรรม การตลาดเชิงสนับสนุน การวางแผนการคิดสร้างสรรค์ การประสานงานลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดการการตลาดเชิงกิจกรรมและการตลาดเชิงสนับสนุน และการประเมินผลกิจกรรม

Event marketing; sponsorship marketing; creative thinking planning; clients and agencies coordinating; event marketing and sponsorship marketing management; and activity evaluation

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  30 =   41 =   61 = หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  62 = กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  63 = กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  64 = กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  66 =   71 = กลุ่มวิชาเอก  72 = กลุ่มวิชาโท  73 = กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ  74 = กลุ่มวิชาชีพครู  75 = กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  80 = หมวดวิชาเลือกเสรี  81 =   82 =   83 =   85 =   89 =
  
Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน