เมนูหลัก

08212412สัมมนาวิชาชีพด้านวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
Television and Radio Broadcasting Seminar
สังกัดเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน, -
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
รายชื่อ      

 มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  02 อังคาร13:00-17:0042012C453213M    
อาจารย์: อาจารย์ดารณี ธัญญสิริ
สำรองให้:45-32-13
สอบปลายภาค: 24 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง 4603
24 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง 4604
Course Description
วิธีการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับวิชาชีพด้านวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงในมิติต่างๆ การวางแผน การสังเคราะห์ และการนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินการจัดสัมมนา

Analysis methods of issues focused on television and radio broadcasting in different dimensions; planning; synthesis and application to organize actual seminar

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  30 =   41 =   61 = หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  62 = กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  63 = กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  64 = กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  66 =   71 = กลุ่มวิชาเอก  72 = กลุ่มวิชาโท  73 = กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ  74 = กลุ่มวิชาชีพครู  75 = กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  80 = หมวดวิชาเลือกเสรี  81 =   82 =   83 =   85 =   89 =
  
Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน