เมนูหลัก

MC2012321การผลิตภาพยนตร์โฆษณา
Advertising Film Production
สังกัดเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน, เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
หน่วยกิต3 (0-6-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
รายชื่อ      

 มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์08:00-14:0011019C45396M    
อาจารย์: อาจารย์ชาญ เดชอัศวนง
สำรองให้: ทุกชั้นปี45-38-7
45-1-44
สอบปลายภาค: 27 ก.พ. 2563 เวลา 08:30 - 11:00 อาคาร 9 ห้อง 1402
27 ก.พ. 2563 เวลา 08:30 - 11:00 อาคาร 9 ห้อง 1502
Course Description
หลักการการผลิตภาพยนตร์โฆษณา โครงสร้างของบริษัทผลิตภาพยนตร์โฆษณา บทบาทของภาพยนตร์โฆษณา กลยุทธ์การสร้างสรรค์ภาพยนตร์โฆษณา กลวิธีการผลิตภาพยนตร์โฆษณา และกระบวนการผลิตงานภาพยนตร์โฆษณา

Advertising film production principles; advertising film production company structures; advertising film roles; advertising film creative strategies; advertising film production tactics; and advertising film production process

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  30 =   41 =   61 = หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  62 = กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  63 = กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  64 = กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  66 =   71 = กลุ่มวิชาเอก  72 = กลุ่มวิชาโท  73 = กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ  74 = กลุ่มวิชาชีพครู  75 = กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  80 = หมวดวิชาเลือกเสรี  81 =   82 =   83 =   85 =   89 =
  
Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน