เมนูหลัก

MC2012328การเตรียมโครงงานพิเศษทางการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
Preparation for Special Project of Advertising and Public Relations
สังกัดเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน, เทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
หน่วยกิต1 (0-2-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:MC2012429
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
รายชื่อ      

 มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี09:00-11:0011019C45387M    
อาจารย์: ผศ.อัญชุลี วงษ์บุญงาม
สำรองให้:45-38-7
สอบปลายภาค:
Course Description
กระบวนการการสร้างโครงงานพิเศษ การกำหนดหัวข้อโครงร่างโครงงานพิเศษ การเสนอหัวข้อโครงงานพิเศษ การเขียนโครงร่างโครงงานพิเศษ การใช้สื่อที่เหมาะสมในการนำเสนอโครงร่างโครงงานพิเศษ และการนำเสนอโครงร่างโครงงานพิเศษทางโฆษณาและประชาสัมพันธ์

Special project creating process; special project topic outline; special project proposal; special project proposal writing; use of appropriate media in special project proposal presentation; and advertising and public relations special project proposal presentation

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  30 =   41 =   61 = หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  62 = กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  63 = กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  64 = กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  66 =   71 = กลุ่มวิชาเอก  72 = กลุ่มวิชาโท  73 = กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ  74 = กลุ่มวิชาชีพครู  75 = กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  80 = หมวดวิชาเลือกเสรี  81 =   82 =   83 =   85 =   89 =
  
Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน