เมนูหลัก

BA2001101การบัญชีสำหรับผู้มิใช่นักบัญชี
Accounting for Non-Accountants
สังกัดบริหารธุรกิจ, -
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
รายชื่อ      

 มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  03 พุธ12:00-15:00720290C45369M    
อาจารย์: อาจารย์บุญเจิด โพธิ์ทองแสงอรุณ
สำรองให้:45-36-9
สอบปลายภาค: 27 ก.พ. 2563 เวลา 08:30 - 10:30 อาคาร 4 ห้อง R101-1
27 ก.พ. 2563 เวลา 08:30 - 10:30 อาคาร 4 ห้อง R101-2
Course Description
สภาพทั่วไปทางการบัญชี ความรู้พื้นฐานทางการบัญชี กระบวนการจัดทำบัญชีของธุรกิจบริการ ธุรกิจพาณิชยกรรม ธุรกิจอุตสาหกรรม การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

General environment for accounting; Basic knowledge for accounting; prepare with accounting processes for service firms, commercial business, Manufacturing firms; financial reporting analysis; apply in accounting information system

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  30 =   41 =   61 = หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  62 = กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  63 = กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  64 = กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  66 =   71 = กลุ่มวิชาเอก  72 = กลุ่มวิชาโท  73 = กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ  74 = กลุ่มวิชาชีพครู  75 = กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  80 = หมวดวิชาเลือกเสรี  81 =   82 =   83 =   85 =   89 =
  
Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน