เมนูหลัก

BA2032311แรงงานสัมพันธ์
Labour Relations
สังกัดบริหารธุรกิจ, -
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
รายชื่อ      

 มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร
ปริญญาตรีเทียบโอน ปกติ
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  04 จันทร์12:00-15:00720290C45432M    
อาจารย์: ผศ.กษิดิ์เดช สุทธิวานิช
สำรองให้: ทุกชั้นปี45-30-15
45-13-32
สอบปลายภาค:
Course Description
การจ้างแรงงาน การจ้างทำของ การคุ้มครองแรงงาน ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน วินัยในการทำงาน การเลิกจ้าง ค่าชดเชย แรงงานสัมพันธ์ สภาพการจ้าง ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง การยื่นข้อเรียกร้อง การเจรจา การระงับข้อพิพาท การปิดงานและการนัดหยุดงาน การกระทำอันไม่เป็นธรรม เงินทดแทน การประกันสังคม ศาลแรงงานและการดำเนินคดีแรงงาน

Hiring; employment; labour protection; regulation on work; discipline of working; layoff; recompense; Labour Relations regulations on work; employment; agreement on employment; filing claim; negotiation; settlement of disputes; lock-out and strikes; unfair labour practice and unfair dismissal; compensation; social security; labour courts and labor litigation

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  30 =   41 =   61 = หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  62 = กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  63 = กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  64 = กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  66 =   71 = กลุ่มวิชาเอก  72 = กลุ่มวิชาโท  73 = กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ  74 = กลุ่มวิชาชีพครู  75 = กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  80 = หมวดวิชาเลือกเสรี  81 =   82 =   83 =   85 =   89 =
  
Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน