เมนูหลัก

BA2032314การบริหารค่าตอบแทน
Compensation Management
สังกัดบริหารธุรกิจ, -
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
รายชื่อ      

 มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร
ปริญญาตรีเทียบโอน ปกติ
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  04 พุธ08:00-11:00720290C453312M    
อาจารย์: ผศ.ตุลา มหาพสุธานนท์
สำรองให้:45-33-12
สอบปลายภาค: 26 ก.พ. 2563 เวลา 08:30 - 10:30 อาคาร 2 ห้อง 2311
26 ก.พ. 2563 เวลา 08:30 - 10:30 อาคาร 2 ห้อง 2312
Course Description
ความสำคัญของการบริหารค่าตอบแทน ความสัมพันธ์และความแตกต่างระหว่างค่าจ้าง เงินเดือน และค่าตอบแทน รูปแบบ ทฤษฎี และหลักเกณฑ์ ที่ใช้ในการจ่ายค่าตอบแทน สภาพเศรษฐกิจ สังคม ธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการบริหารค่าตอบแทน การประเมินค่างาน การกำหนดอัตราเงินเดือน การสำรวจเงินเดือนและการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน วิธีการบริหารโครงสร้างเงินเดือน การจ่ายค่าตอบแทนรูปแบบอื่น ๆ นอกเหนือจากค่าจ้างและเงินเดือนที่สามารถสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

Importance of compensation management; relationship and difference among wage, salary and compensation; forms, theories and criteria in making compensation; economics, society, business and other factors affecting compensation management; job evaluation; salary rate; survey of salaries and salary structure; method of salary structure management; other forms of compensation apart from wage and salary that can create incentives to work

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  30 =   41 =   61 = หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  62 = กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  63 = กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  64 = กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  66 =   71 = กลุ่มวิชาเอก  72 = กลุ่มวิชาโท  73 = กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ  74 = กลุ่มวิชาชีพครู  75 = กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  80 = หมวดวิชาเลือกเสรี  81 =   82 =   83 =   85 =   89 =
  
Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน