เมนูหลัก

BA2011201การภาษีอากรสำหรับนักบัญชี
Taxation for Accountant
สังกัดบริหารธุรกิจ, -
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: BA2011101
รายวิชาต่อเนื่อง:BA2012309, BA2015404
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
รายชื่อ      

 มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  05 ศุกร์12:00-15:00720290C453213M    
อาจารย์: ผศ.อมรศิริ ดิสสร
สำรองให้:45-32-13
สอบปลายภาค: 25 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 15:30 อาคาร 4 ห้อง R101-2
Course Description
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีอากร หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินการจัดเก็บภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากรและการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และภาษีท้องถิ่น การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการภาษีอากร การจัดทำกระดาษทำการเพื่อคำนวณภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร การปรับปรุงกำไรสุทธิทางการบัญชีการเงินเป็น กำไรสุทธิทางภาษีอากร การบัญชีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี การจัดทำรายงานและการยื่นแบบแสดงรายการภาษีสรรพากร

Introduction to taxation; criteria, procedures for tax assessment, and collection in accordance with the Revenue Code; personal income tax; corporate income tax; value-added tax; specific business tax; stamp duty, custom duty; excise tax; and local tax; revenue and expense recognition concepts under the principles of accounting and taxation; preparation of working paper for income tax calculation under the revenue code; adjustment of accounting income to income under the revenue code; accounting for deferred income tax; report preparation relating to tax; and filling tax payment forms

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  30 =   41 =   61 = หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  62 = กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  63 = กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  64 = กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  66 =   71 = กลุ่มวิชาเอก  72 = กลุ่มวิชาโท  73 = กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ  74 = กลุ่มวิชาชีพครู  75 = กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  80 = หมวดวิชาเลือกเสรี  81 =   82 =   83 =   85 =   89 =
  
Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน