เมนูหลัก

BA2012313การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
Internal Auditing and Internal Control
สังกัดบริหารธุรกิจ, -
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: BA2012201 และ BA2012202
รายวิชาต่อเนื่อง:BA2015401, BA2015407
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
รายชื่อ      

 มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  06 ศุกร์08:00-11:00720290C453510M    
อาจารย์: อาจารย์สมศรี เวิ่นทอง
สำรองให้:45-35-10
สอบปลายภาค: 25 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 15:30 อาคาร 90 ห้อง 7304
25 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 15:30 อาคาร 90 ห้อง 7305
Course Description
แนวคิดการตรวจสอบภายใน การจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน จริยธรรมและมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน การกำกับดูแลกิจการ การจัดการความเสี่ยงขององค์กรตามแนวคิดของ COSO การควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO การประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ประเภทและขั้นตอนของงานตรวจสอบภายใน การตรวจสอบภายในกิจกรรมที่สำคัญขององค์กร การสื่อสารและการรายงานผลการตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบภายในต่อการทุจริตในองค์กร

Concepts of internal audit; establishment of an internal audit unit; ethical issues and internal auditing standards; corporate governance; enterprise risk management under COSO’s framework; COSO’s internal control; evaluation of internal control efficiency; types and internal auditing process; internal auditing of required activities in an organization; communicating and reporting the results of internal audit; internal auditing of fraud detection

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  30 =   41 =   61 = หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  62 = กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  63 = กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  64 = กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  66 =   71 = กลุ่มวิชาเอก  72 = กลุ่มวิชาโท  73 = กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ  74 = กลุ่มวิชาชีพครู  75 = กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  80 = หมวดวิชาเลือกเสรี  81 =   82 =   83 =   85 =   89 =
  
Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน