เมนูหลัก

TF2012311วิศวกรรมเสื้อผ้า
Garment Engineering
สังกัดอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น, -
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
รายชื่อ      

 มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร
ปริญญาตรีเทียบโอน ปกติ
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  02 จันทร์08:00-11:004214C45639M    
อาจารย์: อาจารย์วิภาดา อำพนพรรณ
สำรองให้:45-6-39
สอบปลายภาค: 28 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง 244
Course Description
การวิเคราะห์เสื้อผ้า การออกแบบและปรับปรุงวิธีการทำงาน การศึกษาเวลาและการกำหนดราคามาตรฐานการเย็บ การคำนวณประสิทธิภาพการผลิต การควบคุมความสูญเปล่าในงานอุตสาหกรรม เทคนิคการเพิ่มผลผลิตสำหรับอุตสาหกรรมเสื้อผ้า

Garment analysis; work design and improvement; time study and CMT standard pricing setting; production efficiency calculation; industrial waste control; and productivity techniques for garment industry

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  30 =   41 =   61 = หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  62 = กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  63 = กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  64 = กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  66 =   71 = กลุ่มวิชาเอก  72 = กลุ่มวิชาโท  73 = กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ  74 = กลุ่มวิชาชีพครู  75 = กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  80 = หมวดวิชาเลือกเสรี  81 =   82 =   83 =   85 =   89 =
  
Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน