เมนูหลัก

AD2022210เทคโนโลยีการพิมพ์ 2
Printing Technology 2
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, -
หน่วยกิต3 (1-4-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: AD2022209
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
รายชื่อ      

 มทร.พระนคร ศูนย์โชติเวช
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร14:00-19:004114C451233M    
อาจารย์: อาจารย์ชูเกียรติ อนันต์เวทยานนท์
สำรองให้:45-12-33
สอบปลายภาค: 25 ก.พ. 2563 เวลา 11:00 - 12:00 อาคาร 4 ห้อง 421
Course Description
เทคนิคการตกแต่งสิ่งพิมพ์ การวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางการพิมพ์ การควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ กฎหมายเกี่ยวกับการพิมพ์ การคำนวณราคา

Printing techniques in publication; analysis and solving problems on printing; printing quality control; printing law and regulation; price calculation

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  30 =   41 =   61 = หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  62 = กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  63 = กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  64 = กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  66 =   71 = กลุ่มวิชาเอก  72 = กลุ่มวิชาโท  73 = กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ  74 = กลุ่มวิชาชีพครู  75 = กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  80 = หมวดวิชาเลือกเสรี  81 =   82 =   83 =   85 =   89 =
  
Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน