เมนูหลัก

EN4023104วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับวิศวกรรมเครื่องกล
Finite Element Method for Mechanical Engineering
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเครื่องกล
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
รายชื่อ      

 มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ
ปริญญาโท สมทบเสาร์-อาทิตย์
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อาทิตย์17:00-18:3011117C45243M    
 มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ
ปริญญาโท สมทบเสาร์-อาทิตย์
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  อาทิตย์18:30-20:0011117C      
อาจารย์: อาจารย์ประกอบ ชาติภุกต์
อาจารย์ปฏิวัติ คมวชิรกุล
สำรองให้:45-2-43
สอบปลายภาค:
Course Description
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟไนท์เอลิเมนต์ วิธีสติฟเน็ท วิธีการของเรเรียล-ริท ฟังก์ชั่นรูปร่างสำหรับองค์ประกอบหนึ่งมิติ วิธีการแก้ปัญหาด้วยไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับปัญหาที่มีค่าขอบเขตหนึ่งมิติและสองมิติ เอลิเมนต์สามเหลี่ยมขอบตรงและเตตระฮีดรอล สูตรสำหรับการแปลงพิกัดไอโซพาราเมตริกซ์ ปัญหาการนำความร้อน

Introduction to finite element method; stiffness method; Rayleigh-Ritz method; shape function for one dimensional element; finite element solution of one and two dimensions, straight sided triangles and tetrahedral element; the isoparametric formulation coordinate transformation; heat conduction problems

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  30 =   41 =   61 = หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  62 = กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  63 = กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  64 = กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  66 =   71 = กลุ่มวิชาเอก  72 = กลุ่มวิชาโท  73 = กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ  74 = กลุ่มวิชาชีพครู  75 = กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  80 = หมวดวิชาเลือกเสรี  81 =   82 =   83 =   85 =   89 =
  
Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน