เมนูหลัก

EN4023115การอนุรักษ์พลังงานในอาคารและอุตสาหกรรม
Energy Conservation for Buildings and Industries
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเครื่องกล
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
รายชื่อ      

 มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ
ปริญญาโท สมทบเสาร์-อาทิตย์
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อาทิตย์09:00-10:0011117C45243M    
 มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ
ปริญญาโท สมทบเสาร์-อาทิตย์
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  อาทิตย์10:00-11:0011117C      
 มทร.พระนคร ศูนย์พระนครเหนือ
ปริญญาโท สมทบเสาร์-อาทิตย์
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  อาทิตย์11:00-12:0011117C      
อาจารย์: ผศ.ประเสริฐ วิโรจน์ชีวัน
อาจารย์ณทพร จินดาประเสริฐ
อาจารย์ศุภชัย หลักคำ
สำรองให้:45-2-43
สอบปลายภาค:
Course Description
พื้นฐานการใช้พลังงานภายในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม การใช้กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานภายในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม ตัวแปรที่มีผลต่อการใช้พลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน เทคโนโลยีการระบายอากาศและปรับอากาศ การตรวจสอบและประเมินการใช้พลังงาน การควบคุมการใช้พลังงาน การนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ กรณีศึกษาสำหรับการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร

Basic energy consumption in buildings and industrial plants; laws and regulations related to energy consumption in buildings and industrial plants; variable influence energy consumption; energy conservation; air-condition and ventilation technology; inspection and assessment for energy used; the power control; waste heat recovery; case study of energy conservation

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  30 =   41 =   61 = หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  62 = กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  63 = กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  64 = กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  66 =   71 = กลุ่มวิชาเอก  72 = กลุ่มวิชาโท  73 = กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ  74 = กลุ่มวิชาชีพครู  75 = กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  80 = หมวดวิชาเลือกเสรี  81 =   82 =   83 =   85 =   89 =
  
Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน