เมนูหลัก

01313103การดำเนินงานและการจัดการงานบาร์
Bar Operation and Management
สังกัดศิลปศาสตร์, -
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
รายชื่อ      

 มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ08:00-13:00LA1016C40373M    
อาจารย์: อาจารย์ภูมิพัฒน์ ทองคำ
สำรองให้: ทุกชั้นปี45-27-18
40-0-40
สอบปลายภาค: 28 ก.พ. 2563 เวลา 08:30 - 10:30 อาคาร 1 ห้อง 1213
28 ก.พ. 2563 เวลา 08:30 - 10:30 อาคาร 3 ห้อง 3106
Course Description
ความหมาย ประเภท ลักษณะของบาร์ การจัดการด้านบริการอาหารและเครื่องดื่ม ในส่วนของบาร์ การจัดทา รายงานการขายประจา วัน นันทนาการต่าง ๆ กิจกรรมในบาร์ มารยาทและ จรรยาบรรณของพนักงาน

Definition, classification, and features of bar; food and beverage management for bar; daily-sales reports; recreation and activities; manners and ethics of bar personnel

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  30 =   41 =   61 = หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  62 = กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  63 = กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  64 = กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  66 =   71 = กลุ่มวิชาเอก  72 = กลุ่มวิชาโท  73 = กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ  74 = กลุ่มวิชาชีพครู  75 = กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  80 = หมวดวิชาเลือกเสรี  81 =   82 =   83 =   85 =   89 =
  
Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน