เมนูหลัก

01313109ขนมอบในโรงแรม
Bakery in Hotel
สังกัดศิลปศาสตร์, -
หน่วยกิต3 (1-4-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
รายชื่อ      

 มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  02 พฤหัสบดี08:00-13:0031013C40337M    
อาจารย์: อาจารย์หทัยรัตน์ ปัทมาวิวัฒน์
สำรองให้: ทุกชั้นปี45-11-34
40-1-39
สอบปลายภาค: 26 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร 3 ห้อง 3201
26 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร 3 ห้อง 3202
Course Description
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับขนมอบในโรงแรม การเลือกซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ การ เก็บรักษาวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์ การเตรียม การชั่งตวงส่วนผสม เทคนิควิธีขั้นตอนในการประกอบ ขนมอบ ศิลปะการตกแต่งขนมอบ ฝึกปฏิบัติการประกอบขนมอบ

Introductio to bakery in hotel; selection and purchase of raw materials and bakery equipment; raw materials and equipment storage; preparation; measurement of ingredients;
techniques of baking; bakery preservation; bakery styling; practical experience in bakery
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  30 =   41 =   61 = หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  62 = กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  63 = กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  64 = กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  66 =   71 = กลุ่มวิชาเอก  72 = กลุ่มวิชาโท  73 = กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ  74 = กลุ่มวิชาชีพครู  75 = กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  80 = หมวดวิชาเลือกเสรี  81 =   82 =   83 =   85 =   89 =
  
Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน