เมนูหลัก

LA2032205การดำเนินงานและการจัดการงานครัว
Kitchen Operation and Management
สังกัดศิลปศาสตร์, -
หน่วยกิต3 (2-3-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
รายชื่อ      

 มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:00-13:0031013C45387M    
อาจารย์: อาจารย์หทัยรัตน์ ปัทมาวิวัฒน์
สำรองให้:45-38-7
สอบปลายภาค: 27 ก.พ. 2563 เวลา 08:30 - 10:30 อาคาร 1 ห้อง 1205
27 ก.พ. 2563 เวลา 08:30 - 10:30 อาคาร 1 ห้อง 1213
Course Description
โครงสร้างของการบริหารงานครัว สุขอนามัยในการประกอบอาหาร ความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ครัว การเลือกซื้อวัตถุดิบตามหลักโภชนาการ การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และวัตถุดิบในการประกอบอาหาร การคำนวณต้นทุน การบำรุงรักษาและทำความสะอาดอุปกรณ์ครัว

Structure of kitchen department management; sanitation of food preparation; safety for kitchen utensil; selection of nutritious food products; preparation of kitchen utensils and food products; cost control; maintenance and cleaning of kitchenware

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  30 =   41 =   61 = หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  62 = กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  63 = กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  64 = กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  66 =   71 = กลุ่มวิชาเอก  72 = กลุ่มวิชาโท  73 = กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ  74 = กลุ่มวิชาชีพครู  75 = กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  80 = หมวดวิชาเลือกเสรี  81 =   82 =   83 =   85 =   89 =
  
Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน