เมนูหลัก

03113304ทฤษฎีการบัญชี
Accounting Theory
สังกัดบริหารธุรกิจ, -
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 03112201 และ 03112202 หรือ
03112201 และ 03112202 หรือ
03112201 และ 03112202 หรือ
03112201 และ 03112202 หรือ
03112201 และ 03112202 หรือ
03112201 และ 03112202 หรือ
03112201 และ 03112202
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
รายชื่อ      

 มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์12:00-15:00-1C110W    
อาจารย์: อาจารย์สุพัตรา อภิชัยมงคล
สอบปลายภาค: 26 ก.พ. 2563 เวลา 08:30 - 11:00 อาคาร 2 ห้อง 2101
Course Description
วิวัฒนาการทางการบัญชี แนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี ซึ่งประกอบไปด้วย ทฤษฎีด้านเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีด้านการจัดการองค์การ แนวความคิดในการวัดผลกำไรและรักษาระดับทุน การสร้างและการพิสูจน์ทฤษฎีทางการบัญชี ตลอดจนการปรับใช้ทฤษฎีทางการบัญชีเข้ากับมาตรฐานการบัญชีที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน

Accounting history and development; accounting concepts and theories consisting of economic theories, organizational theories, income measurement and capital maintenance concepts; process of creating and proving relevant accounting theories; adapting accounting theories for current accounting standards

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  30 =   41 =   61 = หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  62 = กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  63 = กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  64 = กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  66 =   71 = กลุ่มวิชาเอก  72 = กลุ่มวิชาโท  73 = กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ  74 = กลุ่มวิชาชีพครู  75 = กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  80 = หมวดวิชาเลือกเสรี  81 =   82 =   83 =   85 =   89 =
  
Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน