เมนูหลัก

03114305การบัญชีเพื่อความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
Accounting for Environmental and Social Responsibilities
สังกัดบริหารธุรกิจ, -
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 03112204 หรือ
03112204 หรือ
03112204 หรือ
03112204 หรือ
03112204 หรือ
03112204
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
รายชื่อ      

 มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์08:00-11:00-1C110W    
อาจารย์: อาจารย์วรรณวิมล นาคทัด
สอบปลายภาค: 26 ก.พ. 2563 เวลา 13:00 - 15:30 อาคาร 2 ห้อง 2101
Course Description
กรอบแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนความรับผิดชอบของภาคธุรกิจที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ผลกระทบเชิงลบของการประกอบธุรกิจที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระบวนการจัดการสิ่งแวดล้อม การรวบรวม บันทึก และวิเคราะห์ข้อมูลรายได้และต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม การจัดทำรายงานการจัดการสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการจัดทำรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

Sustainable development concepts; corporative environmental and social responsibilities; negative impacts of business activities on the environment and natural resources; environmental management process; collecting, recording, and analyzing data of environment-related costs and earnings; environmental reporting; and sustainability development reporting

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  30 =   41 =   61 = หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  62 = กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  63 = กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  64 = กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  66 =   71 = กลุ่มวิชาเอก  72 = กลุ่มวิชาโท  73 = กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ  74 = กลุ่มวิชาชีพครู  75 = กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  80 = หมวดวิชาเลือกเสรี  81 =   82 =   83 =   85 =   89 =
  
Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน