เมนูหลัก

03011301การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
Preparation for Co-operative Education
สังกัดบริหารธุรกิจ, -
หน่วยกิต1 (0-2-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:03113301, 03113301, 03113301, 03113301, 03113301, 03113301, 03113301, 03113301, 03113302, 03113302, 03113302, 03113302, 03113302, 03113302, 03213308, 03213308, 03213308, 03213308, 03213308, 03213309, 03213309, 03213309, 03213309, 03213309, 03313301, 03313301, 03313301, 03313301, 03313302, 03313302, 03313302, 03313302, 03413416, 03413416, 03413417, 03413417, 03513301, 03513302, 03513302, 03612416, 03612417, 03713411, 03713421
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
รายชื่อ      

 มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  02 จันทร์09:00-11:00-1C110W    
อาจารย์: อาจารย์ภูริธร นิมิตภัทร
สอบปลายภาค:
Course Description
ความหมาย ความสำคัญ ความเป็นมาและพัฒนาการสหกิจศึกษา การเตรียมความพร้อมก่อนการออกสหกิจศึกษา เทคนิคการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ วิธีการเขียนรายงานและการนำเสนอรายงานสหกิจศึกษา

Meanings, importance, background and development of co-operative education; preparation for co-operative education; operation techniques in workplace; report writing and presentation

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  30 =   41 =   61 = หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  62 = กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  63 = กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  64 = กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  66 =   71 = กลุ่มวิชาเอก  72 = กลุ่มวิชาโท  73 = กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ  74 = กลุ่มวิชาชีพครู  75 = กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  80 = หมวดวิชาเลือกเสรี  81 =   82 =   83 =   85 =   89 =
  
Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน