เมนูหลัก

LA2001308จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรับการท่องเที่ยวและโรงแรม
Professional Ethics and Law for Tourism and Hotel
สังกัดศิลปศาสตร์, -
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
รายชื่อ      

 มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร
ปริญญาตรี 4 ปี สมทบ
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 เสาร์08:00-11:00LA1016C1091W    
 มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร
ปริญญาตรี 4 ปี สมทบ
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  เสาร์12:00-15:00LA1016C      
อาจารย์: อาจารย์ภูมิพัฒน์ ทองคำ
สอบปลายภาค:
Course Description
กฎหมายการท่องเที่ยวและโรงแรม กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายการตรวจคนเข้าเมือง กฎหมายแรงงาน ความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการและผู้บริหารที่มีต่อเป้าหมายในการสร้างความยั่งยืนของธุรกิจด้วยการให้ความเป็นธรรม การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านกลไกการกำกับดูแลกิจการในมุมกว้าง

Tourism and hotel law; environmental law; immigration law; labor law; responsibility of business organizations towards their stakeholders; role and accountability of the board and management on sustainability of business through fairness; stakeholder engagement from establishing a broader scope of corporate governance mechanisms

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  30 =   41 =   61 = หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  62 = กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  63 = กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  64 = กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  66 =   71 = กลุ่มวิชาเอก  72 = กลุ่มวิชาโท  73 = กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ  74 = กลุ่มวิชาชีพครู  75 = กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  80 = หมวดวิชาเลือกเสรี  81 =   82 =   83 =   85 =   89 =
  
Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน