เมนูหลัก

LA2032413สัมมนาการโรงแรม
Seminar in Hotel
สังกัดศิลปศาสตร์, -
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
รายชื่อ      

 มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร
ปริญญาตรี 4 ปี สมทบ
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี08:00-11:00LA1016C10100W    
 มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร
ปริญญาตรี 4 ปี สมทบ
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  พฤหัสบดี12:00-15:00LA1016C      
อาจารย์: อาจารย์พัลลพ หามะลิ
สอบปลายภาค:
Course Description
แนวโน้มของธุรกิจโรงแรม การพัฒนาธุรกิจโรงแรม กระบวนการบริการ ลักษณะพิเศษของงานบริการ การแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ การวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางแก้ไข การนำความรู้ที่ได้ศึกษามาเพื่อประยุกต์ใช้ในธุรกิจโรงแรม

Hotel business trends; hotel business development; service process; special characteristics for service; exchange of concepts and experiences; analysis for solution finding; knowledge application in hotel business

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  30 =   41 =   61 = หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  62 = กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  63 = กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  64 = กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  66 =   71 = กลุ่มวิชาเอก  72 = กลุ่มวิชาโท  73 = กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ  74 = กลุ่มวิชาชีพครู  75 = กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  80 = หมวดวิชาเลือกเสรี  81 =   82 =   83 =   85 =   89 =
  
Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน