เมนูหลัก

LA2032308การจัดการต้นทุนและรายได้สำหรับธุรกิจภาคบริการ
Cost and Revenue Management for Business in Service Sector
สังกัดศิลปศาสตร์, -
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
รายชื่อ      

 มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร
ปริญญาตรี 4 ปี สมทบ
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์12:00-15:00LA1016C1064W    
 มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร
ปริญญาตรี 4 ปี สมทบ
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  ศุกร์15:30-18:30LA1016C      
อาจารย์: อาจารย์สุภาวดี ไหมเกตุ
สอบปลายภาค:
Course Description
ระบบสารสนเทศทางบัญชีและการเงินสำหรับการจัดการรายได้ในภาคบริการ การควบคุมต้นทุนในภาคบริการ การวิเคราะห์รายได้ การวิเคราะห์ต้นทุนสำหรับธุรกิจภาคบริการ การชำระเงินออนไลน์สำหรับธุรกิจภาคบริการ คุณลักษณะที่แตกต่างกันของรายได้ ต้นทุนที่สัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์และบริการของธุรกิจภาคบริการ

Accounting and finance information systems in service sector; cost control in service sector; income analysis; cost analysis for business enterprises in service sector; online payment for service sector; different characteristics of revenue; cost in relation to products and services of business in service sector

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  30 =   41 =   61 = หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  62 = กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  63 = กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  64 = กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  66 =   71 = กลุ่มวิชาเอก  72 = กลุ่มวิชาโท  73 = กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ  74 = กลุ่มวิชาชีพครู  75 = กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  80 = หมวดวิชาเลือกเสรี  81 =   82 =   83 =   85 =   89 =
  
Vision Net Co.Ltd. | สกอ. | กยศ. | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน