เมนูหลัก

06011109การบริหารงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ
Textile Industrial Management
สังกัดอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น, เทคโนโลยีเสื้อผ้า
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 
รายชื่อ      

 มทร.พระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร
ปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ
 กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์12:00-15:004214C451530M    
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมล พรหมหล้าวรรณ
สำรองให้:45-15-30
สอบปลายภาค: 28 ก.พ. 2563 เวลา 08:30 - 10:00 อาคาร 2 ห้อง 243
Course Description
องค์กรและการจัดการ การตลาดสิ่งทอ การบริหารการจัดซื้อและวัสดุคงคลัง การคำนวณต้นทุน การวางแผนและควบคุมการผลิต การจัดการห่วงโซ่อุปทาน และการเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรมสิ่งทอ

Organization and management; textile marketing; purchasing and inventory management; cost calculation; production and planning control; supply chain management; productivity of textile industry

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  30 =   41 =   61 = หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  62 = กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  63 = กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  64 = กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  66 =   71 = กลุ่มวิชาเอก  72 = กลุ่มวิชาโท  73 = กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ  74 = กลุ่มวิชาชีพครู  75 = กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  80 = หมวดวิชาเลือกเสรี  81 =   82 =   83 =   85 =   89 =
  
มีข้อคำถามหรือปัญหาในการสมัคร ติดต่อสอบถาม | Facebook | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   contact staff :งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน